X
تبلیغات
شرکت خدمات انجنیری حکمت
khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

 

 

+ نوشته شده توسط انجنیر خان محمد "حکمت" (0799255612) در جمعه هفدهم آذر 1391 و ساعت 7:19 |
khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

 

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

 

+ نوشته شده توسط انجنیر خان محمد "حکمت" (0799255612) در جمعه هفدهم آذر 1391 و ساعت 6:49 |
khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

 

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

 

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

 

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

 

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

 

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

 

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

0799255612

 

 khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612

 

 khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612

 

 

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612

 

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط انجنیر خان محمد "حکمت" (0799255612) در جمعه هفدهم آذر 1391 و ساعت 6:18 |

اقتصاد ساختمان

    زنده گی شامل عرصه های وسیعی از فعالیت ها بوده و پدیده های متنوع و گوناگون را در بر میگیرد. بشر از آغاز پیدایش تا اکنون پله های متفاوتی را از رشد و انکشاف پیموده است و همواره از گذشته به سوی آینده و از مراحل ابتدایی به مراحل و درجات بلند و انکشاف یافته گام میگذارد. تجربه نشان میدهد که ترقی جوامع بشری به عوامل و شرایط مختلفی بسته گی دارد که هر کدام به درجات متفاوتی در به پیش راندن آن به سوی ترقی و پیشرفت نقش ایفا مینمایند. که یکی از این عرصه ها همانا اقتصاد است.

  اقتصاد به مثابۀ مجموع مناسبات و رابطۀ زیر بنایی جامعه از همیشه قاطع و تعین کننده در پیشرفت و تمدن جوامع انسانی انسان ها شروع شده نمی تواند که در آن اقتصاد و پدیده های اقتصادی نقش چرخشی و سازندۀ خود را نداشته باشد. ساختمان سازی و اعمار معموره های زیستی، تولیدی، صنعتی و عام المنفعه بدون اقتصاد و محاسبات اقتصادی آن ها قابل تحقق و عملی را پیدا کرده نمی تواند .

   طرح و تطبیق کلیه پروژه های ساختمانی بدون محاسبۀ اقتصادی آن ها قابل پیش بینی نمی باشد. در پهنای گستردۀ زنده گی اقتصادی جامعه، ساختمان سازی از زحمت ویژۀ برخوردار بوده و اساس ترقی و تمدن جامعه را پایه گذاری مینماید. با طرح و تحقق برنامه های ساختمان سازی تغیرات سریع در سایر عرصه های زنده گی به مشاهده رسیده و ساختمان درجۀ تمدن و زیر بنای یک کشور را نشان میدهد. روی همین اصل است که سنجش اقتصادی پروژه های ساختمانی برای مهندسین و انجنیران و کارکنان عرصه های ساختمان از اؤلویت برخوردار میباشد و آن ها مکلفیت دارند تا جهت تطبیق مؤثر کارهای ساختمان با اساسات علم اقتصاد جامعه و بطور خلص اقتصاد ساختمان آشنایی داشته باشند، تا بتوانند امور محوله را بصورت دقیق، تضمین شده و با اطمینان خاطر عملی نمایند.

   ساختمان و ساختمان های اساسی:

   ساختمان عبارت است از پروسۀ ایجاد منابع مادی پروژه های مختلف که از از اعمار ساختمان های رهایشی آغاز و به پروژه های صنعتی و زراعتی می انجامد. تأسیسات عمدۀ پروژه های دولتی، خصوصی و مختلط که به کمک تخنیک اختصاصی کادر های مسلکی و سازماندهی عملی اعمار میگردد، بنام ساختمان های اساسی یاد میشود.

  اقتصاد ساختمان، موضوع و وظایف آن:

   از این که اقتصاد ساختمان علمیست رشته یی و اختصاصی، و قوانین انکشاف ساختمان و استفاده از آن در سازماندهی تولید مورد مطالعه قرار میدهد به همین دلیل علم اقتصاد در تمام رشته ها مانند انرژی برق، ترانسپورت، ماشین سازی، زراعت، صنعت کیمیاوی، ساختمان ها و غیره دارای اهمیت بیشتر میباشد. اساس علم اقتصاد ساختمان را قوانین اقتصادی تشکیل میدهد.

   این علم عوامل تأمین اصول بهترین شرایط ونتایج را برای منافع جامع با مصارف کم انجام میدهد. و همچنان طرق اقتصادی را غرض افزایش دایمی مؤثریت و کیفیت تمام فعالیت های تولیدی و اقتصادی رشته ها بکار میرود، آماده میسازد. سلوک و شیوۀ فراگیری این مضمون عبارت از فن جدل و مباحث و در یافت وریانت های مناسب اقتصادی برای رشد و انکشاف بعدی، انکشاف اقتصاد ملی کشور است.

   اقتصاد ساختمان در روشنی قوانین اقتصادی جامعه پدیده های معین ساختمان و قوانین اقتصادی مختلط برآن ها را مورد مطالعه قرار میدهدو مطالعه قانون مندی اقتصاد رشتوی دارای اهمیت بزرگی در اقتصاد ملی بوده امکان تسعۀ اشکال مناسب مناسبات اقتصادی و اثبات عملی طرق افزایش تولید مؤثر اجتماعی را در بر میگیرد. به این اساس ساختمان بحیث یک بخش اساسی اقتصاد ملی را تشکیل میدهد. این علم شرایط عوامل تضمین بهتر نتایج را بخاطر تحقق منافع جامعه با مصارف کم انجام میدهد . برعلاوه اسلوب و طرق اقتصادی را که غرض افزایش مؤثریت و کیفیت تمامی فعالیت های تولیدی ساختمان و رشته های مختلف اقتصادی بکار میرود، فراهم میسازد.

   معلومات در بارۀ سنجش اقتصادی پروژه :

   سنجش اقتصادی پروژه به اساس نتایج محاسبات تخنیکی و بخش های ساختمانی صورت میگیرد. جهت صحت محاسبات تخنیکی لازم است تا انجام فزیکی کار های ساختمانی مونتاژی قیمت گذاری و برآورد نظر به اشکال جداگانۀ کار های ساختمانی ، برآورد پروژه های ساختمانی موجود باشد. در نتایج برآورد پروژۀ ساختمان باید شاخص های تخنیکی و اقتصادی ترتیب گردد. در پروژه دیپلوم هذا کار های اساسی به طریقۀ ذیل صورت گرفته و برای محصولات محاسبات ارزش پول پروژۀ تحت ساختمان ، تشکیل عملیات اعمار تعمیر عبارت از:

-       کار های زمینی

-       کار های اعمار تهداب ها

-   کار های مونتاژی زیر سطح صفری و سطح صفری که شامل مواد و عناصر و مصارف منافع کار های متفرقه پیش بینی شده که به این صورت ارزش متحد شده ساختمان پروژه های صنعتی و مدنی شامل این بخش ها میباشد.

    حالا میپردازیم به محاسبات عناصر جداگانۀ اجزای ساختمان متشکله چون تعمیر که برای بنده در دیپلوم تعین گردیده بحث از اجزای جداگانۀ عناصر مثلاً پلیت ها ، زینه ها، و دیگر اجزای که از هم متفاوت اند بنام تمام محاسبات در جدول درج مینماییم.

   ساختار برآورد ساختمان:

   ارزش برآورد امور ساختمان بر مبنی نورم های برآوردی تعین شده و متشکل از مصارف مستقیم و مصارف غیر مستقیم و مفاد پلانی میباشد.

   مصارف مستقیم : مصارف مواد و عناصر ساختمانی، مصارف بهره دهی ماشین آلات و میکانیزم های ساختمانی و معاشات اساسی کارگران به شمول اضافه کاری های کارگران که مستقیماً در امور ساختمانی معروف میباشند، در بر میگیرد.

   مصارف غیر مستقیم : عبارت از مصارف اداری و اقتصادی مؤسسات ساختمانی ( معاشات اساسی و علاوه گی پرسونل اداری – تخنیکی به شمول اضافه کاری های آن) استحلاک ماشین آلات تأسیسات و وسایل ارزان قیمت که در پروسه های ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.

   مصارف محافظت ساحۀ ساختمانی ، تحویل خانه ها و امثال آن ها ، مصارف خدمات کارگران (معاشات علاوه گی از قبیل مأکولات، تفاوت کوپون، بیمۀ صحی، مصارف خدمات رهایشی و محیط زیست و تخنیک ایمنی، و همچنان مصارف انتظام و پیشبرد کار ها ، خدمات اطفائیه وی و مصارف شعبات جیودیزی و کارتوگرافی ، و نقشه کشی ) ، تنویر ساحه، مصارف عمله ، سفریه، کرایه و امثال آنها را احتوا میکند. و نظر به دستور العمل محاسبات اقتصادی پروژۀ دیپلوم در حدود 30÷35 فیصد از مجموع مصارف مستقیم سنجش میگردد.

   در اصل مصارف غیر مستقیم، مصارف فرعی و کمکی را بخاطر فعال نمودن پروسۀ اساسی تولیدات محصولات ساختمانی را تشکیل میدهد، که به اندازۀ صرفه جویی معقول که در آن صورت میگیرد، به همان اندازه در نتایج کار ها مؤثریت اقتصادی میتواند بوجود آید.

   مصارف غیر مستقیم در مقایسه به مصارف مستقیم بخش متفاوتی را در محاسبات اقتصادی پروژۀ ساختمانی احتوا میکند.

   مصارف مستقیم در کار مشخص پروسۀ تولید تحقق یافته، اما مصارف غیر مستقیم وجوهی را در بر میگیرد. که جهت اداره، انتظام و ایجاد شرایط لازم تولیدی و معیشتی برای کار کنان مؤسسه به مصرف میرسد و از طریق فیصدی معین از مصارف مستقیم در قسمت تمام شد محصولات ساختمانی شامل میگردد. که در نتیجه مجموع مصارف مستقیم و اضافی قیمت تمام شد محصولات ساختمانی را تشکیل میدهد. قیمت تمام شد محصولات ساختمانی به سه نوع میباشد که قرار ذیل است:

-       قیمت تمام شد پلانی

-       قمیت تمام شد برآوردی

-       قیمت تمام شد حقیقی

   1 : قیمت تمام شد پلانی : اندازۀ مصارف مطابق پلان را در تهیۀ محصولات ساختمانی نظر به شرایط معین کارو تجهیزات ، تدابیر مؤسسات بطور مقدماتی تعین مینماید.

   2 : قیمت تمام شد برآوردی : مجموع مصارف مستقیم و اضافی را در نتیجۀ محاسبات دقیق اقتصادی و ریاضی در بر میگیرد.

   3 : قیمت تمام شد حقیقی : مجموع مصارف حقیقی مؤسسات ساختمانی را عملاً در پروسۀ تولید احتوا میکند.

   قیمت تمام شد حقیقی در عمل ممکن است مساوی به قیمت تمام شد طبق پلان و یا با آن تفاوت داشته باشد. هر گاه قمیت تمام شد حقیقی محصولات ساختمانی مساوی به قیمت تمام شد پلانی باشد، در آنصورت فعالیت تولیدی مؤسسات نورمال بوده و در صورت که قیمت تمام شد حقیقی محصولات ساختمانی کمتر از قیمت تمام شد پلانی باشد آنگاه مؤثریت بیشتر فعالیت تولیدی مؤسسات ساختمانی بوجود میآید. ولی در صورت بیشتر بودن قیمت تمام شد حقیقی از قیمت تمام شد پلانی، عدم صرفه جویی و ضرر اقتصادی ببار میآورد. در نتیجه فعالیت تولیدی نورمال و تأمین خدمات معیشتی کارگران و تقویۀ بنیۀ مالی فیصدی معین مفاد مطابق دستورالعمل محاسبات اقتصادی پروژۀ دیپلوم از مجموع مصارف مستقیم و غیر مستقیم بالای قیمت تمام شد محصولات ساختمانی علاوه گردیده ارزش برآوردی آنرا تعین میکنیم.

    مفاد در ساختمان:

   با تفاوت از مصارف مستقیم ، مصارف اضافی یا هردو واحد جداگانه محصول ساختمان ارتباط نداشته بلکه با تمام کمپلکس پروسۀ ساختمان مربوط میشود. ویا عبارت از مصارف خدماتی ساختمانی و ادارۀ امور ساختمانی میباشد. ( معاش کارگران و کارمندان، انجنیران تخنیکی، مؤسسات ساختمانی) تنویر ساحۀ ساختمانی مصارف اجاره و مسایل ترانسپورتی جهت انتقال کارگران در ساحۀ کار بامصارف محافظین ساحۀ ساختمانی کمیت مصارف به شکل فیصدی از مجموع مصارف مستقیم گرفته میشود.

   مفاد:- عبارت است از تفاوت میان ارزش واقعی ساختمان و محصولات تولید شده بعد از وضع مصارف ساختمانی میباشد.

   مفاد مؤسسات ساختمانی: -  مفاد به دو شکل میباشد:

-       مفاد بیلانسی

-       مفاد محاسبوی

 مفاد بیلانسی را میتوان توسط فورمول ذیل ارائه نمود:

PB=(Ccm-Cf)+P1+P2+…….+Pn

PB عبارت از بیلانس، Ccm ارزش برآوردی، Cf ارزش حقیقی و همچنان P1,P2,……Pn در بخش های جداگانۀ مؤسسات ساختمانی میباشد.

 مفاد محاسبوی توسط فورمول ذیل ارائه میگردد:

PR=PB-MKB-Mf

MKB مصارف کریدیت بانکی، Mf مصارف پرداخت جهت استفادۀ فوند های اساسی

 سود آوری یا مفاد در مؤسسات ساختمانی توسط فورمول ذیل در یافت میگردد:

  پیشرفت تخنیکی در امور ساختمانی:

  پیشرفت تخنیکی عبارت از تکمیل مداوم و مسایل، موضوعات کار، تکنالوژی و اشکال سازماندهی تولید بر اساس استفاده از دست آورد های علوم و تخنیک است.

  پیشرفت علمی و تخنیکی عبارت از کمپلکس وسیع پروسه ها را در بر گرفته و زمینه را جهت به سرعت بکار انداختن مؤسسات جدید، تقلیل ارزش ذاتی ساختمان ، رشد بهره دهی کار، مؤثریت تولید و کیفیت محصولات را فراهم میسازد. همزمان با پروسۀ رشد و تکامل جامعه و مسایل تولید نیز رشد نموده و تخنیک و تکنالوژی جدید ایجاد میگردد. با رشد تخنیک جدید ماشین از نظر ساختمان خود مغلق تر گردیده و قیمت تولید آنها نیز بلند میرود. تخنیک کهنۀ ماشین ها به تخنیک جدید تعویض میگردد. ماشین های پیشرفتۀ تخنیکی عبارت از آن ماشین ها است که قیمت آنها به تناسب بهره دهی شان کمتر باشد. در این صورت ارزش ذاتی واحد محصول آن ها تهیه شده تخنیک جدید کمتر نسبت به تخنیک کهنه میباشد.

   جهات اساسی پیشرفت تخنیکی:

  پیشرفت تخنیکی در ساختمان ذریعۀ اجرای تدابیر مؤثر علمی و تخنیکی میتواند صورت بگیرد . بدین ترتیب حالا هریک از این جهات را قرار ذیل ارزیابی میکنیم:

-   تکمیل وسایل کار: عبارت ازتبدیل نمودن و بدون ساختن تجهیزات کهنه بکار بردن تجهیزات جدید و میکانیزه کردن ، اتوماتیزه کردن و همچنان برقی ساختن پروسۀ تولید میباشد. رشد میکانیزه ساختن کار های مونتاژی ساختمان شامل دو مرحله است:

1:- قسمی ( جز وار)

2 :- کمپلکس( مکمل)

  در میکانیزه ساختن قسمی تنها پروسه های جداگانۀ تولید توسط ماشین اجرا گردیده بخش دیگرآن توسط کار های دستی اجرا میگردد.

  میکانیزه ساختن کمپلکس (مکمل) تمام عملیات اساسی و کمکی دورۀ تولید، هموار کاری ، کندن کاری، بار گیری، و غیره را با کمک ماشین و میکانیزه ها انجام میدهد.

  - اتوماتیزه ساختن پروسه های تولیدی:  عبارت از مرحلۀ تکامل تولیدی بوده و تمام عملیات با کمک ماشین ها بدون سهم مستقیم کارگران صورت گرفته فقط تحت کنترول آنها قرار میگیرد.

  ارزیابی میکانیزه ساختن و اوتوماتیزه ساختن پروسه های تولیدی ضرایب و شاخص های میکانیزه نمودن کار ها و سطح الکترتخنیکی آن ها نقش عمده دارد. ضریب میکانیزه ساختن کار ها عبارت از نسبت حجم فزیکی کار ها که از طریق میکانیزه سازی انجام یافته بر حجم عمومی کار ها میباشد که توسط فور ذیل میتوان ارائه کرد:

   Knp ضریب میکانیزه ساختن کار ها ، Qm حجم کار های که از طریق میکانیزه سازی انجام یافته، Qal  حجم عمومی کار های انجام یافته میباشد.

   سیستم و اشکال پرداخت دستمزد:

  اساس دستمزد کار کنان ساختمان را سیستم درجه یا مرتبۀ نورماتیفی، زمان ، تقسیم بندی کار، رشته بندی تولید ، مشخصات کار های ساختمانی و کمیت محصولات تولید شدۀ ساختمانی تشکیل میدهد. در امور ساختمانی مانند سایر رشته های صنایع کشور دو شکل پرداخت دستمزد وجود دارد.

-       گاه مزد ( مزد بر حسب وقت کار)

-       کار مزد ( مزد بر حسب کار)

  گاه مزد درصورت مورد استفاده قرار میگیرد که تعین نورم و کمیت تولیدی ساختمانی مشکل باشد. گاه مزد به نوبۀ خود به گاه مزد مستقیم ( گاه مزد ساده) و گاه مزد جایزه وی تقسیم میشود. در تقسیم گاه مزد مستقیم پرداخت مزد بر اساس زمان مصرف شده به کار و سیستم جدول تقویمی معاشات صورت گرفته و منطبق به کمیت تولیدی محصولات نمیباشد. گاه مزد مستقیم توسط فورمول ذیل محاسبه میگردد.

Zp مجموع گاه مزد مستقیم در زمان معین کار به افغانی در جدول تقویمی معاشات در فی واحد وقت و t مداومت کار

  در سیستم گاه مزد جایزه وی باارزش اضافی به شکل جایزه جهت تشویق کارگران در مقابل دست آورد های ارزشمند صورت میگیرد. گاه مزد جایزه وی توسط فورمول ذیل محاسبه میگردد:

در این جا k ضریب اندازۀ وقت در نظر گرفته شده است.

  کار مزد:

  از نقطه نظر اقتصادی حقیقی مناسب و مؤثر بوده و متعلق به کمیت تولید و کیفیت عالی محصول میباشد. در سیستم کار مزد، پرداخت بر اساس نورم معین معیار کار و تولید حقیقی محصولات صورت میگیرد.

   کار مزد ممکن است انفرادی و یا کلیکتیفی قابل اجرا است. کار مزد به نوبۀ خود به کار مزد مستقیم و کار مزد جایزه وی تقسیم میگردد. در سیستم کار مزد مستقیم پرداخت مزد به اساس کمیت های معین اجرا شدۀ تولیدی صورت میگیرد. جهت ترتیب کار مزد لازم است نرخ نامه ( قیمت گذاری) نرخ معین برای محصولات ساختمانی وجود داشته باشد. کار مزد مستقیم قرار فورمول ذیل محاسبه میگردد.

  P  قیمت گذاری انفرادی یا مکمل، Q حجم کار های انجام یافتۀ ساختمانی ( محصولات تولید شده )

   در تقسیم جایزه وی پرداخت مزد در مقابل دست آورد های مؤثر تولیدی اجرای شاخص های کمی و کیفی کار های ساختمانی تطبیق پلان صورت میگیرد.

  کار مزد جایزه وی قرار فورمول ذیل محاسبه میگردد.

  PR اندازۀ جایزه وی از کار مزد مستقیم به فیصدی میباشد.

  هنچنان پرداخت کار مزد جایزه وی بریگاردی توسط فورمول ذیل تعین میشود:

   PQ مجموعۀ کار مزد مستقیم ، K اضافه پرداخت فیصدی از کار مزد مستقیم نظر به اجرای پلان از قبل معین در امور ساختمانی اساسی ترین شکل پرداخت کار مزد جایزه وی عبارت از دست مزد مقاطعه کاری میباشد . سیستم دست مزد مقاطعه کاری در نتیجه تکمیل کار ها در نظر گرفته میشود . در سیستم مقاطعه کاری باید شاخص های ذیل در نظر گرفته شود:

-       تکمیل حجم کار ها ویا تولید نهایی محصول

-       مدت آغاز و انجام کار

-       مجموعۀ پرداخت کار مزد

-   اندازۀ جوایز در مقابل اختصار مداومت کار ساختمانی وت اجرای کمی و کیفی محصولات.

   برآورد کار های ساختمانی به اساس محاسبات تکنالوژیکی پروژۀ ساختمانی با استفاده از نرخ های فی واحد عناصر و کار های ساختمانی تعین میگردد. بنابر تفصیلات فوق محاسبات اقتصادی پروژه را به اساس محاسبات تکنالوژیکی و اورگانیزیشنی امور پروژۀ ساختمانی انجام داده ایم که نتایج حاصله در جدول ذیل گنجانیده شده است.

 

جدول برآورد ارزش ساختمان

شماره

مراحل کار

نوعیت کار ها

حجم کار

واحد اندازه

ازرش فی واحد به افغانی

مجموع ارزش به افغانی

ارزش فی واحد به دالر

مجموع ارزش به دالر

ملاحظات

1

کار های مقدماتی

هموار کاری ساحه

1665.610

متر مربع

50

83280.50

$       1.00

$         1,666

 

2

اعمار سرک های مژقت

1199.100

متر مربع

100

119910.00

$       2.00

$         2,398

 

3

احاطه کردن ساختمان

758.860

متر مربع

80

60708.80

$       1.60

$         1,214

 

4

اعمار تعمیرات مؤقت

219.900

متر مکعب

3500

769650.00

$     70.00

$       15,393

 

5

تمدید شبکۀ برق مؤقت

940.000

متر

272

255680.00

$       5.44

$         5,114

 

6

تمدید شبکۀ آب مؤقت

338.000

متر

350

118300.00

$       7.00

$         2,366

 

7

تمدید شبکۀ تیلفون مؤقت

120.000

متر

100

12000.00

$       2.00

$            240

 

8

کار های سرزمین

کندن کاری حفره

5496.510

متر مکعب

75

412238.25

$       1.50

$         8,245

 

9

قالب بندی و سیخ بندی

4075.343

متر مکعب

250

1018835.75

$       5.00

$       20,377

 

10

کانکریت ریزی و مراقبت

4075.344

متر مکعب

11000

44828784.00

$   220.00

$     896,576

 

11

قالب کنی

9072.490

متر مربع

50

453624.50

$       1.00

$         9,072

 

12

خشت کاری

318.713

متر مکعب

3000

956139.00

$     60.00

$       19,123

 

13

پر کاری اطراف تهداب و تهکوی

1840.100

متر مکعب

50

92005.00

$       1.00

$         1,840

 

14

کار های اختتامی

ساختمان بام

1296.120

متر مربع

250

324030.00

$       5.00

$         6,481

 

15

کار های سنیتاری تخنیکی

977.000

4.80%

830

810910.00

$     16.60

$       16,218

 

16

کار های الکتروتخنیکی

1280.000

6%

1040

1331200.00

$     20.80

$       26,624

 

17

نجاری

10244.000

متر مربع

1250

12805000.00

$     25.00

$     256,100

 

18

پلستر کاری

25492.000

متر مربع

150

3823800.00

$       3.00

$       76,476

 

19

کاشی شانی

744.300

متر مربع

500

372150.00

$     10.00

$         7,443

 

20

ساختمان فرش

13041.900

متر مربع

500

6520950.00

$     10.00

$     130,419

 

21

رنگ آمیزی داخلی

21492.000

متر مربع

150

3223800.00

$       3.00

$       64,476

 

22

رنگ آمیزی خارجی

400.000

متر مربع

50

20000.00

$       1.00

$            400

 

23

سرسبزی

758.200

3%

50

37910.00

$       1.00

$            758

 

24

کار های پلان ناشده

1204.000

5%

870

1047480.00

$     17.40

$       20,950

 

25

تسلیم دهی ساختمان

520.600

2%

350

182210.00

$       7.00

$         3,644

 

مجموع

79680595.8

افغانی

$  1,593,612

دالر امریکایی

 

 

    طوری که دیده میشود ساختمان مورد نظر با مصرف 79680596 افغانی که معادل است با 1593612 $ دالر امریکایی برآورد گردید. مصارف غیر مستقیم تقریباً 18.6% مصارف برآوردی را تشکیل میدهد.

مجموع مصارف مستقیم مساویست به:

ویا

مصارف غیر مستقیم قرار فورمول ذیل در یافت میگردد:

ویا

مجموع پس انداز پلانی ذریعۀ فورمول ذیل در یافت میگردد:

ویا

سطح سود آوری قرار ذیل در یافت میشود:

ویا

ارزش مخارج کار های ساختمانی توسط فورمول ذیل در یافت میگردد:

ویا

ارزش یک متر مربع مساحت مفیده قرار ذیل دریافت میگردد:

ویا

شاخص های تخنیکی و اقتصادی ساختمان قرار ذیل ارائه میگردد.

مقدار پول به افغانی

مقدار پول به دالر

واحدات

شاخص

شماره

79680596.000

 $           1,593,612.000

AF&$

ارزش مجموعی برآوردی

1

1296.118

متر مربع

مساحت مفیده یا مساحت تعمیر

2

78742.820

 $                  1,574.880

AF&$

ارزش یک واحد مساحت مفیده

3

102061281.806

 $           2,041,225.636

AF&$

قیمت تمام شد ساختمان

4

14820590.856

 $              151,202.000

AF&$

مجموع پس انداز پلانی

5

8

%

سطح سود آوری به فیصد

6

632

روز

مداومت ساختمان

7

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط انجنیر خان محمد "حکمت" (0799255612) در پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 و ساعت 19:26 |
 

مسایل مهندسی

    معلومات عمومی در بارۀ مهندسی، طبیعت و مفهوم مهندسی :

  هر گاه در عرصه های مختلف زندگی بشر نگاهی انداخته شود دیده میشود که قسمت اعظم از زندگی بشر در محیط مهندسی میگذرد. و از محیط مهندسی میتوان از تعمیرات رهایشی، عام المنفعه، اداری، صنعتی، مدنی، زراعتی، و غیره نام برد.

   لغت مهندسی (ارکتیکچر ) از زبان یونانی گرفته شده و معنی آن هنر ایجاد ساختمان میباشد. مهندسی یکی از مهمترین بخش های عرصۀ زنده گی بشر بوده که از اثر آن در ادوار مختلف زنده گی بشر سهولت های عمده زیستی بوجود آمده که از آن جمله میتوان از بنا های جداگانه و یا به شکل اجتماعات شهری، قریه وی و غیره نام برد.

   تعمیرات و تأسیسات که توسط یک مهندس دیزاین میگردد باید جواب گوی خواسته های وظیفوی و ساختمانی خود باشد. یعنی ساختمان باید طوری طرح گردد که هنگام استفاده از ساختمان باعث ایجاد سهولت در بخش کاری خود داشته و هم از لحاظ اقتصادیت و زیبایی و تحولات اجتماعی سازگاری داشته باشد. در بارۀ در قرن اول قبل از میلاد مهندس مشهور ایتالیایی بنام (فیترابی) چنین گفته است:

   (( در وقت ساختمان تعمیرات باید مهارت بهره برداری و زیبایی را مد نظر گرفت. ))

  خواسته های اساسی مهندسی در یک ساختمان نظر به نوعیت ساختمان، وضعیت اجتماعی، شرایط مادی جامعه و شرایط اقلیمی و منطقه وی ساختمان تقسیم مینمایند. ساختمان ها نظر به سطح انکشاف و تمدن جامعه، انکشاف تکنالوژی و تولید و شرایط استفاده از مواد تولیدی، وضعیت اجتماعی نیز تغیر کرده و تأثیر بارزی بالای مهندسی و مفاهیم آن دارد.

  مطالعات و تحقیقات در بارۀ مهندسی و هنر های مختلفۀ ادوار گذشتۀ معلومات را در بارۀ ممالک مختلف را در دوره های مختلف و تمدن های بشری ، اوضاع اجتماعی و طرز معیشت آن ها را به دسترس قرار میدهد.

  سیر مهندسی همیشه با سیرعلم، هنر و تخنیک انطباق داشته و از دست آورد های عالی تخنیک و هنر هر دوره بهره مند میباشد.و شرایط اقتصادی، اجتماعی و هنری هر جامعه را تأمین میکند.

 

 تاریخ مهندسی، سیرو تکامل آن :

  تاریخ مهندسی یکی از میراث های کلتوری جامعۀ بشری است که از ابتدأی پیدایش بشر و تشکیل اجتماع و انکشاف هنر مهندسی آغاز میگردد. مهندسی یکی از بخش های فن ساختمان است که انسان جهت مصئونیت خود از حوادث طبیعی به آن پی برده است. ساختمان ها در ابتدأ از مواد ابتدایی از قبیل سنگ، چونه و گل استفاده میکردند. بعد ها فن ساختمان تکامل کرده و هنر مهندسی بوجود میآید. واین هنر موضوعات کمپوزیشن و سیستم تناسب ساختمان را در بر میگیرد. پروسۀ انکشاف تاریخ مهندسی در بسیاری جوامع مربوط به عنعنات و افکار اجتماعی و ایئدیولوژی وظیفوی هر دوره بوده که نظر به افکار مختلف هنری، عناصر ساختمانی و زیبا ستیزی همان دوره میباشد.

  یکی از مسایل عمده و بارز در مهندسی ، مسئلۀ تکتونیک میباشد. و این مسئله در ادوادر مختلف نظر به امکانات و ادراک هنر مهندسی به اشکال مختلف در نظر گرفته شده است و خواسته های یک ساختمان در برابر حالات تکتونیکی ارتباط مستقیم با الاستیکیت مواد و شیوۀ استفاده از آن دارد. حل مسایل ساختمانی در برابر تکتونیک در هر دوره نمایان کنندۀ مواد ساختمانی و انکشاف هنری همان دوره میباشد. و این انکشاف مربوط به افکار هنری و حالات اجتماعی و اقتصادی میباشد.

  در مهندسی نوین نیز در نظر داشت تحولات تکتونیکی مستقیماً مرتبط با انکشاف تکنالوژیکی، علمی و اقتصادی پنداشته میشود. تجارب تاریخی انکشاف معماری نتنها واضح کنندۀ مواد مختلف ساختمانی و شیوه های مختلف اعمار ساختمان میباشد بلکه از نقطه نظر تیوری نیز از اهمیت خاص برخوردار است. که در مهندسی نوین میتوان به صورت علمی از آنها استفاده کرد.

  هنر معماری قبل از تاریخ در افغانستان :

  در افغانستان کاوش های آثار قبل از تاریخ از سال 1936 – م به وسیلۀ هیئت های اروپایی آغاز شد و در نتیجه آثار سنگی بدست آمد که مربوط به دورۀ سوم سنگ میباشد. و این دوره را بنام دورۀ کلکوتیک مینامند. از کاوش های علمی چنین برمیآید که در حدود 6000 سال قبل از میلاد در خاک های افغانستان و سرزمین های مجاور آن انسان ها زنده گی میکردند. زیرا در منطقۀ (انو) در نزدیک مرو آثاراستعمال سنگ در همان دوره کشف شده است.

  از آثار مهم تاریخی قبل تاریخ در افغانستان میتوان از آثار تاریخی در منطقۀ مندیگک که در 60 کیلو متری شمال غرب قندهار در اثر حفریات در سال 1344 – ه ش در یافت گردید نام برد که مدنیت 5000 سال قبل را آشکار میکند این تپه که از آخرین عصر مسکونی بودن آن حدود 300 سال میگذرد در نتیجۀ حوادث جوی اکنون به شکل مخروطی در آمده است.تپۀ مذکور پانزده مرحلۀ آبادی را از اواخر هزارۀ چهارم تا اوایل هزارۀ قبل از میلاد گذرانیده است.

  از آثار دیگر آن میتوان از دوران کوشانی ها نام برد. این دوره از سال 125 – م شروع و حدود سال 250 – م ختم میشود. در این دوره فرهنگ قدیم ملی روستایی با آثار مدنیت یونانی آفرینش یافته و هم عناصر تحت مدنیت آسیای شمالی در آن دخیل گردیده.

   دورۀ دیگر که میتوان از آن یاد آور شویم، دورۀ بودائزم میباشد که میتوان از نتیجۀ حفریات مرکز شهر بگرام نام برد.درین ناحیه حفریات که انجام یافته نشان میدهد که این شهر دارای سرکها، دوکان ها، و قصر ها بوده و همچنان ظروف و اشیأ نیز بدست آمده است.

  معماری در افغانستان قبل از ظهور اسلام و بعد از اسلام :

   در پنج قرن اول میلادی در افغانستان تمدن مخلوط از صنعت و مدنیت گریکوبودیک و ادیان موجود بود. ولی با ظهور اسلام در قرن 7 – م در افغانستان تمام مذاهب از بین رفت. از آثار مهم این دوره میتوان از آثار بامیان که از زمان کوشانیان مرکز تمدن بود و آثار مانند سموچ ها و سیکل های بزرگ که بعد از قرن هفتم میلادی اهمیت خود را از دست دادند و مرکز بودائی ها در بلخ انتقال یافت که بعضی از آثار آن دوره تا امروز در بلخ موجود است . طوریکه از ادوار مختلفه دیده میشود در هر عصر و زمان انکشال و پیشرفت در فن معماری و تهیۀ مواد ساختمانی و هنر مهندسی تعمیرات مختلف بوده و به صورت نوینتر رونما گردیده است. و بلاخره در نتیجۀ پیکار و مبارزۀ بشرباطبیعت توانستند به دست آوردهای بزرگ دست یابند که ازآن جمله از ساختمان های کانکریتی و فلزی نام برد.

  از جمله آثار دیگر تمدن در افغانستان تمدن دورۀ تیموریان میباشد. و آثار که در نتیجۀ انکشاف وتکامل هنر مهندسی و ساختمان باقی مانده میتوان از مسجد جامع هرات ، ساختمان روضۀ حضرت علی (رض) و هزاران ساختمان و آثار دیگر نام برد. عمده ترین زمان این دورۀ تمدن و پیشرفت، عصر سلطان حسین میرزا بایقرأ میباشد.

 مفهوم مهندسی :

  در زمان های قدیم زنده گی انسان ها در محیط معماری یا مهندسی سپری گردیده است. که این محیط را بنام محیط زیست، محیط کار و غیره مینامند. در شرایط عصری مفهوم مذکور در تعمیرات مسکونی، عام المنفعه، وغیره تشکیل میدهد، که در مجموع محیط زیست را بوجود آورده است. پس به این صورت معماری به مفهوم وسیع عبارت از بوجود آوردن تشکیل فضایی و حجمی محیط برای تأمین منابع مادی و معنوی اجتماع میباشد، با در نظر داشت مسایل فوق میتوان گفت که تیوری معماری و شهر سازی و معماری ساختمان ها رول عمده را در شهر ها و قریه ها دارد ، زیرا شرایط اجتماعی تعین کنندۀ شرایط نورمال کار، معیشت، استراحت و انکشاف کلتوری در هر فرد از اجتماع میباشد. بنابرین در تمام ممالک پیشرفتۀ دنیا به شکل دامنه دار و دایم انکشاف پرنسیپ های کمپلکس شهر سازی و دیگر ساحات مسکونی ترقی نموده است، و مطابق این عصر تعمیرات ترکیب مسکونی بصورت وسیع تأمین کنندۀ امور معیشتی در تمام طبقات اجتماع ، چه در عرصۀ عام المنفعه وی و چه در عرصۀ مسایل عنعنه وی میباشد.

  در معماری بر علاوه مقتضیات وظیفوی، تیپالوژی تعمیرات نیز از اهمیت خاص برخوردار میباشد. و این مسئله از زمان های قدیم مورد توجه بوده است. پس گفته میتوانیم که عناصر معماری عبارت اند از تحفه های هنری میباشد که تأثیر مهم بالای روحیۀ انسان ها دارد.

  تأثیر روحیه های هنری و معماری بالای انسان ها فوق العاده زیاد بوده زیرا انسان ها به طور دایم تحت تأثیر آن قرار میگیرند. طوری که معلوم گردیده معماری عبارت است از مجموع تأثیرات عوامل تاریخی را مربوط به اقتصاد، تخنیک، و شرایط کلتوری همان مرحلۀ از تاریخ میباشد. بناءً هر دورۀ از تاریخ معماری به اساس پیشرفت های تخنیکی و ایئدیولوژیکی تحول نموده و نمایان گر هنر معماری همان دوره تاریخی از نقطه نظر فوق میباشد.

  در شیوه های معماری باید ماهیت وظیفوی و مقصد اجتماعی هر تعمیر و بنا نمایان گردد. پس معماری هر مرحلۀ از تاریخ، خصوصیات خاص خود را دارا میباشد. و برای مطالعۀ هر یکی از ادوار تاریخی لازم است تا تحقیقات کافی را در مورد مراحل مورد نظر تاریخ انجام داد. اکنون از گذشته به امروز نظری میاندازیم.

  مهندسی عصری:

طوری که میدانیم اساس هر تمدن از ایجاد شهر ها آغاز میگردد و ایجاد شهر باعث تراکم نفوس گردیده و افزایش نفوس مفکورۀ وسعت گرایی و نو گرایی را در ذهن انسان بوجود میآورد.پس لازم است تا قبل از دادن تشریحات در بارۀ پروژۀ مورد نظر سخن چندی در بارۀ شهر و شهر سازی بگوئیم، زیرا اعمار مارکیت ها و مراکز تجارتی بعد از ایجاد و انکشاف شهر ها و خصوصاً ایجاد شهر های بزرگ تجارتی ارزش پیدا میکند.

  شهرسازی:-

   شهر سازی با دو نکتۀ مهم از پیش شهر سازی و شهر سازی متمایز میگردد.شهر سازی به جای آنکه به عنوان عمل کلی گرایی قلمداد گردد، در هر دو شکل نظری و عملی برای متخصصین، عموماً معماران قرار میگیرد.

  لوکور بوزیه تأکید میکند که ((شهر ساز کسی دیگر جز معمارنیست.)) اینچنین است که دخالت خویش را در نگرش کلی از جامعه متوقف میسازد. در صورتی که پیش شهر سازی در تمامی طول تاریخ خود به جهت گیری های سیاسی وابسته باشد، شهر سازی غیر سیاسی میگردد. این دگر گونی شهر سازی میتواند از طریق تحول جامعۀ صنعتی در کشور های سرمایه داری تبیین شود. پس از مرحلۀ مبارزه جو و مطلوب قرن 19 جوامع سرمایه داری انکشاف یافته تر میگردد و طبقات رهبری کنندۀ این جوامع بعضی انگاره های تفکر سوسیالیستی قرن نوزدهم را به کار میگیرند. ضمن آنکه این انگاره ها را از ریشه های شان جدا کرده اند افزون بر آن این انگاره ها نیز به اجرا در خواهد آمد و شهر سازی به جای آنکه خود را در تخیل ببندد، به افزار مندانش نقش عملی خواهد بخشید.

  با این وجود شهر سازی کاملاً از بٌعد تخیلی را کنار نمی ماند. اولین شهر سازان بر واقعیت سلطۀ کمتری دارند . گاه لازم است که به مقابله با موقعیت اقتصادی نامساعد برخیزند، و گاه با ساخت اقتصادی – اداری پرقدرت و به ارث مانده از قرن نوزدهم برخورد کنند. از این زمان نقش جدلی و شکل دهندۀ آنان به نوبۀ خویش بر جنبش تخیلی تأکید میگذارد.

  به این علت است که باوجود تمایز های سابق الذکر و با وجودی که نمی تواند از تداوم عقیدتی آگاهانۀ بین پیش شهر سازی و شهر سازی، سخن گفت. شهر سازی نیز به نوبۀ خود و در روش خود نقش تخیلی بازی میکند. و دو الگوی پیش شهر سازی و شهر سازی را تحت شکل جدیدی باز میابیم.

  انسان نو و جهان نو:

  انسان مجموعۀ متشکلی از توانایی های جسمی و فکری متنوع است که نیاز ها و گرایش های جسمی و جانی، حساسیت ها، احساساتو باور های را ثابت میکند. در جامعۀ کنونی هیچ توافقی بین این گرایش ها موجود نیست و او در اثر فشار حساسیت ها و احساسات عمل میکند که در بسیاری موارد با عمل او در تقابل است.

  زمانی که شخصت او به گونۀ شکل گرفته باشد که از او موجود معقولی بسازد که با شرایط منطبق با قوانین طبیعی و محیط شده باشد ، تمامی این نیاز ها و احساسات وضعی هماهنگی خواهد داشت و زمانی که این واقعیات و قوانین طبیعت به طور کامل درک شده و عموماً در عمل پذیرفته شوند وسیلۀ برای شکل دهی شخصیتی نو برای نوع بشر خواهند بود، و انسانها معقول میگردند.

  هر که نو میشود، زمانی میرسد که باید یک دگر گونی بوجود آید. و ذهن انسانی که با رسیدن  هر شرایط گذشتۀ آن تاریک شمرده میشود به ناچار میباید روشن گردد و تن به این تحولات دهد.

 حل حجمی و ساختمانی و مسایل مربوط به ساختمان :

 - : شرایط طبیعی و اقلیمی ساحۀ ساختمان :

  تحقیقات نشان میدهد که شرایط اقلیمی و طبیعی یکی از فکتور های اساسی است که در اثنای طرحریزی تعمیرات باید در نظر گرفته شود.زیرا خصوصیات اقلیمی و منطقه وی در مناطق مختلف نظر به شرایط اقلیم طبیعی از هم فرق مینماید. بنابران نظر به شرایط اقلیمی و طبیعی تعمیرات و بنا ها اشکال مختلف را به خود میگیرد. و تمام مسایل طراحی و دیزاین یک ساختمان مطابق شرایط اقلیمی و طبیعی حل میگردد. از تأثیرات اقلیمی میتوان از تأثیرات گرما و مسایل انقباض و انبساط مواد و هم چنان مسایل تخنیک حرارتی اجزای ساختمان را نام برد.

  تعمیر که در کتاب هذا مورد بحث قرار میگیرد یک باب مارکیت میباشد که به شکل یک مجتمع تجارتی میباشد که باید در شهر هرات اعمار گردد. و باید قبل از همه در بارۀ شرایط اقلیمی هرات یک اندازه معلومات داشته باشیم .

   اجزای ساختمان:

 هر ساختمان معمولاً دارای اجزای اساسی ذیل میباشد:

-       تهداب

-       پایه

-       دیوار

-       گادر

-       پلیت پوشش

-       اجزای ارتباط افقی

-       اجزای ارتباط عمودی

  هر کدام از این عناصر را به صورت مختصر به معرفی میگیریم:

-       تهداب :

   تهداب ها عبارت از قسمت اساسی و مهم تعمیر یا ساختمان میباشد و توسط آن باری را که دیوار ها و یا پایه ها وارد میگردد، برمیدارد. و هم از طریق تهداب این بار ها به اساس ساختمان منتقل میگردد.

   نظر به شیمای ساختمانی تعمیر تهداب انواع مختلف دارد که هر کدام دارا ی مشخصات و ساختمان جداگانه میباشد . مانند:

-       تهداب های زیر دیوار ها، داخلی و یاخارجی(فیته یی) وغیره....

-       تهداب های گیلاسی یا تهداب های که زیر هر پایه قرار گیرد.

-   تهداب های میخی در صورت که خاک اساس دارای مقاومت و یا قدرت برداشت خوب نباشد، استفاده میگردد.

-       تهداب های فرشی در صورت که تعمیر بلند منزل و سیگین باشد استفاده میگردد.

  قابل یاد آوری است که برای تهداب ها از مواد ذیل استفاده به عمل میآید:

   تهداب های کانکریتی و آهنکانکریتی: - تهداب ها باید طوری طرحریزی گردد که تمام خواسته های ساختمانی از قبیل محکمیت، استواری، میعاد بهره برداری و مسایل اقتصادی جواب گوی باشد.

   تهداب ها باید با در نظر داشت شرایط جیودیزیکی، هایدرولوژیکی ، انواع خاک و معلومات در بارۀ ساحۀ ساختمان تحت اعمار، نوعیت ساختمان، پیدایش مواد ساختمانی در محل و امکانات وسایل تخنیکی دیزاین گردد.

   تهداب که در ساختمان مورد نظر استفاده میگردد به نسبت زیاد بودن وزن از نوع فیته یی بوده که دارای عرض سپل 490 سانتی متر و ارتفاع 150 سانتی متر میباشد که دارای پلان و مقطع ذیل میباشد.

 

 این تهداب دارای 1314 متر مکعب حجم میباشد که به اساس مودول سه بعدی در پروگرام اتوکد تعین گردیده است.

   پایه :

   پایه ها عبارت از اجزای اساسی بردارندۀ بار های ساختمان میباشد که در استواری ساختمان نیز رول بسیار عمده را ایفا میکند.

 پایه ها را نظر به موقعیت به دو نوع تقسیم میکنند که یکی پایۀ کناری و دوم پایۀ وسطی:

  پایۀ کناری معمولاً در قسمت کناری چوکات تعمیر موقعیت داشته و عموماً در فشار و انحنا کار میکند.

  پایه های وسطی معمولاٌ در قسمت های بینی چوکات تعمیر قرار داشته و میتواند تنها در فشار کار کند و یا در فشار همراه با انحناء

 اما پایه ها را نظر به وضعیت ساختمانی نیز به دو نوع عمده تقسیم میکنند که یکی پایه های که در فشار کار میکند و دوم پایه های که بر علاوۀ قوه های فشاری ، مومنت انحنایی نیز بالای آن وارد میگردد. که در این صورت نیز در صورت که اندازۀ مومنت انحنایی از حد مجاز کم باشد میتوان این نوع پایه ها را پایۀ فشاری مرکزی یا پایه های که صرف در فشار کار میکند در نظر گرفت.

در تعمیر مورد نظر از هردو نوع پایه استفاده شده است زیرا پایه های وسطی به نسبت مساوی و متناطر بودن وایه ها منحیث پایه های فشاری مرکزی در محاسبات در نظر گرفته شده و پایه ها کنار به نسبت زیاد بودن مومنت از حد مجاز در محاسبات منحیث پایه های فشاری غیر مرکزی در نظر گرفته شده است.

  گادر ها :

    از جملۀ عناصر اساسی ساختمان میباشد که وزن پلیت های پوشش و دیوار ها را به پایه انتقال میدهد.

   در تعمیر هذا سه نوع گادر استفاده شده است که یکی گادر اساسی که چوکات اصلی تعمیر را تشکیل داده و دوم گادر فرعی که به منظور تقسیم بار های پلیت ها بالای گادر های اساسی در نظر گرفته شده است . و سوم گادر های میباشد که نظر به خواست های ساختمانی در قسمت پیشروی و عقب تعمیر دو کنج چوکات را باهم وصل میکند و تقریباً تنها بار خود را بر میدارد. گادر های اساسی و گادر های ساختمانی با ابعاد مقطع (b*h=30*60)cm و گادر فرعی با ابعاد مقطع (b*h=20*45)cm  در نظر گرفته شده است.

  دیوار:

   دیوار ها به صورت عموم سه نوع بوده و نظر موقعیت و وظیفه از هم تفکیک میگردد و انواع آن عبارت از دیوار های وزن بردار، دیوار های خود بردار و دیوار ها ی آویزان میباشد. که خصوصیات هر کدام را نام آنها بیان میدارد.

   در ساختمان مورد نظر تنها از دیوار های خود بردار خشتی در قسمت اطراف زینه استفاد ه شده و بقیه دیوار ها عموماً به شکل پارتیشنی از چوب در نظر گرفته شده است.

   اجزای ارتباط افقی تعمیر:

 این اجزا به خاطر تأمین ارتباط بین اماکن یک منزل در تعمیر در نظر گرفته میشود که از آن جمله میتوان از هال ها و دهلیز ها و امثال آن نام برد.

   اجزای ارتباط عمودی تعمیر:

    این اجزا به منظور تأمین ارتباط بین منازل تعمیر در نظر گرفته میشود و به انواع عمدۀ ذیل تقسیم میگردد.

  - زینه: عبارت از آن قسمت ساختمان است که منازل را با هم به صورت عمودی ارتباط میدهد وهم باعث تأمین استواری عمودی تعیر نیز میگردد.و از لحاظ وظیفه وی به دو نوع تقسیم میگردد.

           - زینه های اساسی:

           - زینه های فرعی

       زینه های اساسی زینه های است که همیشه به صورت عموم استفاده میشود.ولی زینه های فرعی برعکس تنها در مواقع خاص مورد استفاده قرار میگیرد.

-   لفت : لفت ( اسانسور) یکی از انواع ارتباط عمودی تعمیر به شمار میرود که منازل را باهم وصل میکند و به واسطۀ یک پایه ماشین مخصوص فعالیت میکند.

-   سطوح مایل:   در بعضی موارد نظر به خواست های تعمیر از این نوع ارتباط استفاده میگردد که از این نوع ساختمان ها میتوان از سطوح مایل در ارتباطات عمودی پارکینگ ها ، شفا خانه ها و امثال آن نام برد.

  پلیت های پوشش:

  این اجزا عبارت از اجزای است که از یک طرف بار های عمودی ساختمان را به گادر ها منتقل میکند و از طرف دیگر مانع اثرات جوی به داخل ساختمان میگردد.

  حل حجمی و پلانگذاری مارکیت تجارتی :

-       : معلومات مختصر راجع به مارکیت :

 طوری که معلوم است اصطلاح مارکیت معمولاً برای محل که در آن جا معاملات و داد و ستد صورت میگیرد. و به صورت عموم میتوان به دو بخش تقسیم کرد. یکی مارکیت که همزمان محل معاملات و خرید و فروش همراه با توزیع کالا انجام میگیرد و دوم مارکیت که به صورت یک مجتمع تجاری بوده و صرف مرکز داد و معاملات بوده وجهت توزیع کالا هر تجارت خانه مراکز را در ناحیۀ جدا از مجتمع ایجاد مینماید که معمولاً با گدام های ذخیرۀ کالا یکجا میباشد. و علت ایجاد این سیستم در این است که مراکز تجاری را میتوان در نواحی پر جمع و جوش شهر میتوان اعمار کرد. ولی اعمار و ایجاد مراکز توزیع کالا در چنین محلات بر علاوه مشکلات را به بار میآورد بلکه از جهت تخلیه و بار گیری وسایط حمل و نقل غیر ممکن نیز میباشد.

  مارکیت های که در اول گفته شد، عموماً به صورت مغازه ها و به نذرت مراکز کوچک تجاری و توزیع کالا ایجاد میگردد. و شاغلین این نوع مارکیت ها  تخلیه و بار گیری کالاهای خود را میتوانند به نسبت کم بودن حجم آن در اوقات کاهش ازدحام انجام دهند.

 ضروریات طرح یک ساختمان:

 زمانی که بخواهیم یک ساختمان را طرح و دیزاین کنیم ابتدأ باید نوعیت ساختمان و شیمای ساختمانی آن را بدانیم و بعد از دانستن مواد فوق به طراحی میپردازیم.

  مواد دیگری که جهت دیزاین یک ساختمان ضرورت داریم معلومات کافی راجع به مواد ساختمانی و خواص آن و همچنان امکانات پیدایش، بدست آوردن و استفادۀ آن است که باید مطابق تخنیک ساختمانی آن در پروژه های ساختمانی استفاده گردد. و این امراز لحاظ ساختمانی و طراحی دارای اهمیت خاص است.

  مواد دیگری که قابل در نظر داشت است عبارت از شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی ساختمان مورد نظر میباشد. بخاطر اینکه ساحۀ اعمار دارای چه خصوصیتی است و مواد در نظر گرفته شده آیا میتواند خواسته های ساختمانی و اقلیمی تعمیر را در جریان بهره برداری میتواند برآورده سازد یا خیر؟ و این سوالی است که باید مواد ساختمانی یک ساختمان جواب گو باشد.

  مسئلۀ که از لحاظ مهندسی باید در نظر گرفت این است ساختمان باید طوری طرح گردد که تمام اماکن آن سهولت های کاری را در جریان کار در آن ایجاد نماید.و تمام اماکن دارای فضای باز و آزاد جهت اجرای راحت تر کار و روشنایی کافی باشد. و این مسئله گرچه در شرایط امروزی به نسبت امکانات زیاد تولید انرژی برق میتواند به شکل مصنوعی حل گردد ولی در هر حال غیر اقتصادی میباشد. ولی فضای باز و روشن از لحاظ اجرای کار در محیط کاری فوق العاده مهم بوده و از لحاظ تأمین انرژی برقی و حراتی (در شرایط زمستان) نیز خیلی اقتصادی میباشد، تا اینکه به صورت مصنوعی تأمین شود. همچنان در مورد رهرو ها و ارتباطات بین منازل اماکن ساختمان ها باید توجه جدی به خرج داده شود زیرا گذشته از سایر موارد هنگام حوادث ناگوار و حالات اضطراری یگانه نجات دهندۀ افراد داخل ساختمان رهرو ها و ارتباطات بین منازل و اماکن از قبیل زینه ها، زینه های فرار، لفت ها، سطوح مایل دروازه ها و غیره میباشد. و این اجزا باید دارای فضای روشن و آزاد وهم دارای مجرا با هوای آزاد اتموسفیری باشد.

  یکی از مسایل دیگری که باید در اثنای طراحی در نظر گرفته شود، در نظر گرفتن بخش های معین برای نصب شبکه ها و سیستم های انجنیری میباشد که میتوان از شبکه ها شبکه های توزیع برق، آب، ارتباطات، انترنت،سیستم کانالیزیشن، تهویه و بعضی سیستم ها که جهت تأمین ایمنی در سال های اخیر رایج گردیده است، نام برد. و این مسئله در اکثر موارد که دیده شده است در اثنای نصب سیستم های فوق الذکر مشکلات ایجاد و حتی در بعضی موارد غیر ممکن بوده است.

  مسئلۀ دیگری که از همه مهم تر است در نظر داشت امکانات انجام محاسبات انجنیری ساختمان میباشد. و ساختمان که طرح میگردد در جریان محاسبات مشکلات قابل ملاحظه و حتی ناممکن نباشد. زیرا در مهندسی مسایلی چون کرکاس بندی و تعین موقعیت اجزای ساختمان آنقدر تأکید نداشته ولی در محاسبه تأکید جدی دارد.

  مشخصات تعمیر مارکیت تجارتی مورد نظر:

  مارکیت طرح شده در اصل غرض اجرای پروژۀ دیپلوم طرح شده و در صورت موجودیت امکانات قابل تطبیق نیز میباشد. این مارکیت به صورت عموم دارای یک بخش عمدۀ کاری بوده و هر منزل حد اقل دفتر برای یک شرکت تجارتی در نظر گرفته شده و طوری که همان شرکت تجارتی با تمام پرسونل اداری و مالی در آن بتواند ساحۀ کاری بسازند طرح گردیده است. البته درقسمت اجزای جدا کنندۀ اماکن داخلی  دیوار های جدا کنندۀ پارتیشنی از صفحات کاک در نظر گرفته شده تا از یک طرف از وزن بالای اجزای بردارنده کاسته شود و از طرف دیگر در صورت ضرورت به ساده گی بتوان دیکور داخلی آنرا تغیر داد. این مارکیت در ده طبقه اعمار گردیده است که در طبقۀ اول ( تهکوی) پارکینگ جهت پارک وسایط کوچک در نظر گرفته شده که دارای ارتفاع 3 متر میباشد و برعلاوه میتوان غرض تمدید شبکه های انجنیری و ایمنی نیز از تهکوی استفاده گردد. در طبقۀ دوم ( منزل هم کف زمین ) یک بخش ورودی همراه با شمال گیر که غرفۀ معلومات نیز در ناحیۀ بین شمال گیر و داخل ساختمان قرار داده شده است در نظر گرفته شده و هم یک بخش از منزل هم کف جهت ایجاد یک قهوه خانه در نظر گرفته شده است. وقسمت باقی مانده ریاست مارکیت و بخش ها برای دفاتر تجاری در نظر گرفته شده است. ازطبقۀ سوم (منزل اول الی طبقۀ دهم (منزل هشتم) به صورت کل برای دفاتر تجاری در نظر گرفته شده است .

  در قسمت ارتباطات عمودی باید گفت که ارتباطات عمودی تعمیر متشکل از دو بخش میباشد . یکی لفت (اسانسور) و دوم زینه میباشد. زینه نیز به دو شکل استفاده شده که یکی زینۀ اصلی که در وسط ساختمان موقعیت داده شده و دوم زینۀ فرار که در دو جناح ساختمان موقعیت داده شده و میتوان از آن به حیث زینۀ اصلی نیز استفاده کرد. شبکه های انجنیری که در نظر گرفته شده عبارت از شبکۀ برق، آب، کانالیزیشن، انتر نت، تیلفون و غیره و سیستم های ایمنی از قبیل ایمنی حریق و حالات اضطراری فرار میباشد. از جملۀ سیستم های ایمنی حریق یک سیستم که بنام ( شپلینکر) یاد میگردد، در سقف نظر به فواصل آن نصب میگردد و در صورت ازدیاد مقدار دود و یا حرارت از حد معمول به صورت اوتوماتیک فعال شده و به ساحۀ مورد ضرورت آب پاش میدهد و این سیستم میتواند در حالات آتشسوزی، آتش را خاموش و یا تا یک اندازه کنترول کند.

  در قسمت احاطه وی ساختمان از تخته های شیشه ئی به اندازه های 50*100 سانتی متر در نظر گرفته شده و در قسمت کنج ها از لوحه های المونیمی در نظر گرفته شده است.

  در قسمت ورودی رمپ که در نظر گرفته شده با عرض 4 متر و میلان با نسبت  در نظر گرفته شده و میلان ورودی پارکینگ با نسبت  در نظر گرفته شده است.

  ساختمان که در نظر گرفته شده در ساحۀ (  1296.118 ) متر مربع زمین اعمار میگردد. و از لحاظ شیمای ساختمانی کرکاس های طولی و عرضی آن به صورت متناظر در نظر گرفته شده و از چهار شکل کرکاس که دارای دو وایه، سه وایه، چهار وایه  و پنج وایه میباشد.

مشخصات بیشتر پروژه را میتوان از لست های مربوطۀ آن بدست آورد.

+ نوشته شده توسط انجنیر خان محمد "حکمت" (0799255612) در پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 و ساعت 19:6 |

پروگرام 3D max

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612

3DS Max یکی از نرم افزارهای معروف مودل سازیو  انیمیشن سازی است که از شهرت جهانی برخوردار می باشد. این نرم افزار محصولی از شرکت Autodesk می باشد که یکی از بزرگترین شرکت های ساخت نرم افزارهای مهندسی در سراسر جهان بوده و حتی میتوان آنرا در این زمینه بی رقیب دانست زیرا بهترین نرم افزارهای مهندسی محصول این شرکت است مانند Maya و AutoCad که از حرفه ای ترین نرم افزار مدلسازی و نقشه کشی ساختمان هستند. از این نرم افزار برای طراحی پروژه های عظیم انیمیشنی استفاده می کنند که جلوه های ویژه بسیاری از فیلم های بزرگ سینمای جهان با کمک همین نرم افزار ساخته شده است. همچنین این برنامه ابزارهای بسیار دقیقی را در اختیار طراحان مدل های 3 بعدی قرار می دهد. در واقع یک طراح با ابزارهای بسیار پیشرفته این برنامه می تواند مدلی را که بر روی کاغذ کشیده به راحتی در این برنامه پیاده سازی کند و آنرا تبدیل به یک مدل 3 بعدی نماید. به دلیل گسترده بودن کاربردهای این نرم افزار از آن برای ساخت بازی های کامپیوتر نیز استفاده می کنند که شرکت های بسیار زیادی قسمت های انیمیشنی بازی خود را با استفاده از این برنامه میسازند. علاوه بر این تدوین و میکس فیلم هم یکی دیگر از امکانات این نرم افزار است که فیلمسازان حرفه ای می توانند با ابزارهای این برنامه اقدام به ویرایش قسمت های مختلف یک فیلم کنند.

برخی از ویژگی های این برنامه:
پشتیبانی از پلاگین های مختلف برای افزایش امکانات نرم افزار
قابلیت طراحی و ساخت پروژه های عظیم انیمیشن سازی
قابلیت ساخت مدل های مختلف در محیط کاملآ 3 بعدی
دارا بودن ابزارهای مختلف ساخت مدل و انیمیشن
امکان ساخت مدلسازی در موضوعات مختلف
امکان استفاده در پروژه های فیلمسازی
امکان رندر با سرعت بالا و کیفیت عالی
داشتن ابزارهای تدوین و ویرایش فیلم
دارا بودن افکت های مختلف
قابلیت نورپردازی جدید

طوریکه میدانیم از این برنامه امروز مهندسین نیز در ایجاد پروژه های بسیار جذاب استفاده مینمایند که در پایین به تعداد چند پروژه بحیث نمونه به نمایش گذاسته شده است.

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612khanmoh_hekmat@yahoo,com/ 0799255612

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

 حداقل سیستم مورد نیاز:

OS: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
CPU: Intel® Pentium® 4 1.4 GHz or equivalent AMD® processor with SSE2 technology
RAM: 2 GB RAM (4 GB recommended)
HDD: 3 GB free disk space
Graphics Memory: 256 MB or higher video card memory, 1 GB or higher recommended
DirectX: Direct3D® 10 technology, Direct3D 9, or OpenGL-capable graphics card

تصاویر دیگری از محیط برنامه:

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

 

 

 

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612 

 

 khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612

 

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799255612

 

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

 

khanmoh_hekmat@yahoo.com/ 0799 255612

+ نوشته شده توسط انجنیر خان محمد "حکمت" (0799255612) در پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 و ساعت 18:41 |

علم محیط زیستطوریکه میدانیدعلم محیط زیست باتمام ابعادزنده گی بشردرکره زمین وتمام موجودات حیه وغیرحیه که دراین کره موجوداست سروکارداشته وازآن بحث میکند.

اینک بطورخلاصه وفشرده سه رکن اساسی محیط زیست که همه موضوعات شامل آن گرددذیلاً معرفی میگرددکه آن هاعبارت از1- آب 2-هوا 3-خاک. قبلاً دراینکه به تشریح وتفصیل نقاط اساسی محیط زیست بحث بعمل آوریم لازم است تااولاً بطورخلاصه به تعریف محیط زیست بپردازیم :

محیط زیست عبارت ازروابط باهمی بین موجودات زنده وغیرزنده درمحیط شان دروسیع ترین شکل آن اینست که هرآن جزیکه دراطراف ویاماحول مامعیشت مردم راتامین نمایدمحیط زیست گفته میشود. یابه عباره دیگرمحیط زیست عبارت است ازمجموعه سیستم های به هم پیوسته ومتشکل ازاجزای فزیکی ، اجتماعی فرهنگی که درمحدوده این سیستم زنده جان هامتقابلاً به هم دیگرموثراند. صحت ومحیط زیست باهم ارتباط ناگسستنی داشته میتوان آن هارادوروی یک سکه دانست چه درصورت محیط خوب برای انسان ها واضیح است صحت این هاتضمین شده ومیتواند. این محیط چارطرف ما است که درآن زنده گی میکنیم ، که صحت فرد ، جمعیت یاملت تحت تاثیرآن قرارداردیکی محیط داخلی ودیگرآن محیط خارجی است .

به صورت عموم مادارای سه نوع محیط زیست میباشیم 1محیط زیست بیولوژیکی یا2محیط زیست فزیکی یا3محیط اجتماعی یامحیط زیست بیولوژیکیشامل موجودات زنده است مانند حیوانات ونباتات که از آن بحیث غذا استفاده میشود . اشجار ودرختادن مایکرواورگانیزم ها ، ویروس ها ، پروتوزواها ، کرم وتخم ها ی آنمحیط زیست فزیکیشامل اشیائی غیر حیه و عوامل فزیکی است مانندخانه،آب نوشیدنی،لباس،تعمیرات،زمین،آب،هوا،خاک گرمی وسردی اهتزازات سروصداهامیباشدمحیط زیست اجتماعیدراین جامیتوان ازعقایدرسم ورواج ، وضع اجتماعی ، اقتصادی ، شغل ، سطح    زنده گی ، وسازمان های سیاسی واقتصادی نام برد.درصورت سالم بودن سیستم محیط زیست بیولوژیکی ضمانت محیط زیست فزیکی راکرده میتوانیم امادرصورت برهم خوردن هرسیستم ( بیولوژیکی وفزیکی ) خرابی های رادرقبال خودداردکه توازن منطقه ویامحیط کاملاً برهم میخوردوتغیرات منفی رابوجودمیاورد. حالت متوازن این دوسیستم رابنام ایکوسیستم یادمیکنند. وبه علم ایکولوژی مربوط میگردد.ایکوسیستمعبارت ازمجموع ارتباط باهم پیوسته وفعال اجسام حیه ومحیط درطبعیت استایکولوژیعبارت ازعلم مطالعه موجودات حیه درمحیط شان میباشد. طوریکه میدانیدسه عنصربسیارمهم وحیاتی که عبارت ازآب ، خاک وهوامیباشندکه تمام زیبائی های طبیعی وغیرطبیعی جهان ازآن بوجودآمده است وزیبائی های تمام محیط زیست ازخاک سرچشمه میگردمحیط زیست کشورمابه چلینج های ذیل+عدم آگاهی مردم عامه ازارزش های محیط زیست وحفظ منابع طبیعی+استفاده غیرمعقول وغیرمجازمنابع طبیعی کشور+قطع بی رحمانه جنگلات وهم چنان قطع باغات مثمروغیرمثمر+ازبین بردن چراگاه هاوتبدیل آن به زمین های زراعتی+برهنه ساختن تپه هاازبته هاودرختان قدپست+شکارحیوانات وحشی ، پرنده گان وقاچاق آن ، شکارماهی هاتوسط دینامیت وشارت های برقی+عدم مراعات حفظ الصحه محیطی+تاثیرجنگ بالای تعلیم وتربیه نسل جوان+آلوده گی هواآب وخاک+خشک شدن منابع آبی درقریه هاوقصبات+ازدیادعراده جات واستفاده ازعراده جات کهنه وفرسوده+خرابی سرک هادرطی سال های سپری شده وعدم توجه به آن+دفن بیش ازده ملیون ماین  درکشور+ازدیاد کشت موادمخدر- آبیگانه ماده مهم حیاتی وباارزش است استفاده از آب در جهان درسه بخش وسیع صورت میگیرد 1- کشاورزی یا زراعت 2- صنعت3 زنده گی شهری ومصارف خانواده گی وفردی

آب درفعالیت های زراعتی ، صنعتی وخانه گی به مقدار  زیاد مورد استفاده قرارمیگیردتعریف آلوده گیماده آلوده کننده عبارت ازهرعنصرویاماده نامطلوب که درمحیط علاوه میگرددماده آلوده کننده به حساب میاید.یاهرعنصرویاماده نامطلوب که درهوا، آب وخاک علاوه میگردد وبالای موجودات اثرسومیگذاردبنام آلوده گی یادمیشود.آب چطورآلوده میشود؟ به مجردپاگذاشتن انسان خارج ازجنگل وشروع زنده گی مدنی صنعتی آلوده گی هاوتخریب محیط زیست آغازیافت خاصتاً بوجودآمدن انقلاب صنعتی آلوده گی آب رابوجودآوردکه چندمثال ساده آن ذیلاً ارایه میگردد.1-درفابریکات نساجی جهان آب به اندازه زیادمورداستفاده قرارمیگیرد.2-استفاده آب به پیمانه وسیع درفابریکات ذوب آهن وهمچنان استعمال آب درفابریکات که توسط موادصنعتی وکیمیاوی این فابریکات آب پاک آلوده میگردد.

3-درکشاورزی که توسط کودهای کیمیاوی درزمین های زراعتی وادویه جات ضدآفات وامراض نباتی آب آلوده میگرددونیزتاثیرات منفی ادویه جات زهری درمیوه جات سبزیجات ومحصولات زراعتی وزمین جذب میگرددبه همین دلیل است که امروزدرکشورهای پیشرفته محصولات زراعتی که توسط کودهای مصنوعی وکیمیاوی واستعمال ادویه جات درمزارع صورت گرفته قیمت وارزش زیادی رادارامیباشد.4-آلوده شدن آب درشهرهاخصوصاً شهرهای که فاقدسیستم کانالیزاسیون بوده توسط زمین جذب شده وبه طبقات زیرین زمین نفوذنموده آب های زیرزمینی راآلوده میسازدوهمچنان آب های آلوده شهرهابه دریاهاوابحارراه پیدانموده وآن راآلوده میسازد.هواه عبارت ازگازبی رنگ وبومیباشدومخلوط ازنایتروجن ، اکسیجن ، CO ,CO2 وزرات میخانیکی گازهای نیون ، بخارات آب بوده که شامل سطح اتمسفیری زمین میگردد تغیردرفیصدی های فوق الذکرهوا آلوده شده وبه نام هوای آلوده یادمیگردد.فوایدعمده واساسی هوا1-زنده گی بدون هواامکان ندارد2-درانتقال صوت رول اساسی دارد.3-درتغیراقلیم رول عمده ایفامیکند.هواچه طورآلوده میشودعوامل آلوده کننده هوابه دونوع میباشدAعوامل طبیعی B  – عوامل مصنوعی

Aعوامل طبیعی1-گردوطوفان های که ذرات خاک وموادمختلف رابه هرطرف پراگنده میسازد.2- آتشفشان هاکه دارای موادسلفرمیباشد.3- خودسوزی جنگلات4- چشمه های معدنی طبیعی که باعث آلوده گی هوامیگردد . بعضی چشمه های طبیعی باداشتن موادمختلف به هواتبخیرشده وسبب آلوده گی هوامیگردد5- گرد نباتات مختلف که سبب بوجودآوردن حساسیت های یاالرجی درانسان هامیشود.6- ذرات ایروسیل که این ذرات ازنمک ابحاربوجودآمده وبه شکل بخاردرهوانفوذمیکندوسبب آلوده شدن هوامیگردد. خاک یا Soilعوامل الوده کننده خاک 1-توسط فابریکات – که موادکیمیاوی آن داخل خاک میشود 2-استعمال موادمختلف درکشاورزی3-ازدیادنفوس که درهرسال 100 میلون انسان درجهان اضافه میگردد . 25 میلون انسان فعلاً درفقروگرسنگی حیات به سرمیبرند.

تراکم زباله های مختلف که باعث تخمرشده ومکروب های مختلف رابوجودآورده ودرصورت بارش ها وسیلاب هاخاک راآلوده ونیزباعث آلوده گی آب های سطحی وزیرزمینی میشود.نظری برمحیط زیست افغانستاناگربه تاریخ 5000 ساله افغانستان مراجعه شودبه مشکلات زیست محیط ممکن بسیاربه ندرت مواجه گردیده باشدویااین مشکل اصلاً وجودنداشت . امافعلاً درعصرحاضرافغانستان به مشکلات بزرگی زیست محیطی دچارمیباشدکه این مشکلات بطورخلاصه ذیلاً ارایه میگرددمشکلات اجتماعی1-آواره گی بیش ازدونیم میلون افغان درخارج ازکشور2-ازدیادنفوس روزافزون3- تراکم نفوس درشهرها4-موجودیت ده میلون ماین5- بیوه ها، ایتام واشخاص معیوب قدرت حصول مواداولیه ضروری راندارد6-فامیل های بی سرپرست7-نبودن خدمات اجتماعی سرتاسری مانند- خدمات صحی ، تعلیمی مواصلاتی8- موجودیت معتادین ، تریاک ، چرس ، شرابمشکلات اقتصادی1-بیکاری2-فقرهمگانی وسئوتغذینبودن سرمایه های کافی

ü       عدم دسترسی به ثروت های ملی وطبیعی مانندزمین های بایروذخایرمختلف .

مشکلات طبیعی :

ü       ازبین رفتن جنگلات مثمروغیرمثمر%50 درکشور

ü       ازبین رفتن مالچرها%50 در کشور

ü       خشک سالی

ü       شسته شدن خاک هاتوسط سیلاب هاوطوفان بوجودآمدن صحراهایاصحرگرائی

ü       تقلیل درنسل حیوانات وحشی  بومی وپرنده گان مهاجر

ü       تخریبات زمین های زراعتی توسط دریاها

ü       ازبین رفتن آثارهای مختلف فرهنگی

ü       تغیراقلیم

تغیراقلیم   Climate change  

تغیراقلیم نیزازعوامل طبیعی میباشدکه کشورمانیزبه این معضله مواجه شده است .

تغیراقلیم درجهان امروزی درکشورهاناشی ازضایع ویاصنعت سرسام آوربشراست که اکثرمواد صنعتی درآن تاثیرفوق العاده داردکه عبارت ازگازات گلخانه ئی (  green House gases  ) که متشکل ازگازات مختلف بوده وحرارت زمین رابلندمیبرداین گازات باعث تخریب لایه اوزون نیزگردیده است البته لایه اوزون قشری است که شعاع مضره یاماورای بنفش رافلتروتصفیه مینماید. درموردتغیراقلیم سازمان بین الحکومتی Ipcc یا Inter governmental panel on climate change   درموردچگونگی تغیراقلیم که متشکل ازدانشمندان ورزیده بوده مصروف کاراندوسالانه گزارش ها ودست آورده های خویش رابه گوش جهانیان توسط اطلاعات ورسانه های خبری جمعی می رسانند. این سازمان هشدارداده است که ازاثرگازات گلخانه ئی (GHG) که گازات مختلف مضره رادربرمیگیردوباعث تغیراقلیم درمناطق مختلف جهان میگردد میگویندازسال 2000 الی – 2010 درجه حرارت زمین از1.4 درجه سانتی گراد به 5.8 درجه گرادخواهدرسیدکه درنتیجه یخچال های بزرگ قطبین وذخایربرف ذوب وآب شده وسطح آب ابحاربلندرفته واین خطربزرگی برای کشورهای بوده که درسواحل ابحارقرارداردخاصتاً کشورهای اروپائی وبعضی کشورهای دیگرجهان .

به این اساس کشورهای تولید کننده گازات مضره که درتخریب لایه اوزون تاثیرات منفی دارد ودرنتیجه باعث تغیراقلیم دربعضی نقاط جهان میگردد. قوانین بین المللی وضع گردیده ومدت معینی راتعین نموده   تادرتکنالوژی صنعتی خویش بدیل گازات مضره رابوجودآورند که تاثیرات منفی آن به ندرت درکره زمین ولایه اوزون خیلی کم باشد. این توافقات وپروتوکول هافی مابین اکثرکشورهای جهان ویاممالک ذیدخل به امضاء رسیده است . طوریکه میدانیدلایه هواکه دورادورزمین رااحاطه نموده است متشکل ازسه طبقه میباشد.

1-       تروپوسفیر Tropsphere

2-       ستراتوسفیر  Stratosphere

3-       ترموسفیر  Thermo sphere  

لایه اوزون بعداز 15 الی 50 کیلومتردرطبقه ستراتوسفیرقراردارد ضخامت لایه اوزون ازده کیلومترشروع الی پنجاه کیلومترمیرسد. که اطراف زمین رااحاطه نموده است خودعنصراوزون یک عنصرسه اتومی میباشد که در10 میلون ما لیکول هوا سه ما لیکول اوزون موجوداست بدین اساس این عنصریک عنصرنادرودارای اهمیت زیاداست . وظیفه این عنصرتصفیه ویافلترشعاع مضره آفتاب بوده درصورت تقلیل وتخریب این عنصرباشنده گان این کره خاکی به مشکلات عظیمی دچارخواهدشد.

قرارتحقیقات دانشمندان سازمان IPCC که درمورد تغیراقلیم مشغول کاراندتجویزمیدهندبااحداث وحفظ جنگلات وحفظ جبه زارهای طبعیی وتحفظ پوشش گیاهی میتواند تعادل اقلیم رادریک منطقه حفظ نمایدوجنگل یگانه دستگاه تنفسی زمین به حساب می آید.

تخریب کننده گان لایه اوزون درافغانستان

خوشبختانه موادوکالا های که باعث تخریب طبقه اوزون میگردد خیلی کم است ودرآینده جلوآن گرفته شده وتحت کنترول قرارخواهدگرفت . مواد تخریب کننده اوزون فعلاً درافغانستان عبارت ازگازات است که دریخچال های خانگی وارکندیشن های موترهاوجودداردکه بنام کلوروفلوروکاربن یا CFC – R – 12  وCFC - R- 11   یا ODS  (  Ozne depleting substance  ) یامواد تخریب – لایه اوزون میباشد وهمچنان بعضی ادویه های ضدآفات وامراض زراعتی که به شکل سپری وغیره تهیه شده است به همین ترتیب دربالون های ضدحریق نیزوجوددارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آجنگلات

1- رفتارهای غلط انسان هااست که محیط زیست رادگرگون وتخریب مینماید.

2- تعریف جنگل : - درحقیقت جنگل باغ است وسیع ، طبیعی ودارای گیاهان متنوع یک ساله چندساله ، بزرگ ، کوچک ، درخت ، درختچه که بطورخودروی می رویندوجامعه گیاهی رابوجود می آورند.

درجنگل غیرازگیاهان پرنده گان ، پستانداران ،حشرات ، بندپایان ، قارچ ها ، باکتریاوغیره میکروب هانیززنده گی می نمایند.

آلوده کننده (آلاینده) چیست

هرگاه ماده بیشترازتراکم معمولش ( بیش ازحداستندرد) درفضایافت شودبه آن آلاینده گویند گازکاربونیک ، اکسایدهای نایتروجن اوزون ، امونیاوغیره که درطبیعت موجود اند. اما به محض آن که مثلاً : تراکم گازکاربونیک بیش ازتراکم معمولی که ازلحاظ حجمی درحدود سیصدقسمت درمیلیون است برسد میتواند آن رابه عنوان یک ماده آلوده تلقی کرد.

اجاق های خانگی کوره های صنعتی وموادنشریافته ازآن هاوبلاخره گازهای خارج شده ازلوله وسایط نقلیه موتری تمام این منابع مواد- آلاینده پخش میکند که تا کنون تاصد هاماده  شناسای شده است .

مثلاً : گازهاوبخارات ترکیبات بسیارمتنوع وعالی مانند اکسدهای گوگرد ، نایتروجن وغیره یا هایدروکاربن های الفاتیک واروماتیک اسیدهافینول ها وغیره .

آلاینده های محیط زیست (آلوده گی های محیط زیست )

1-       آلوده گی های طبیعی ( معدنی ، نباتی ، حیوانی ، میکروبی )

2-       آلوده گی های وسایط نقلیه ( زمینی ، دریائی ، هوائی )

3-       آلوده گی کوره ها ( انواع کوره های کهبرای ایجادگرما دراماکن ادارای تجاری ، صنعتی ودرمناطق مسکونی یامراکزتولیدی بکارمیرودانواع بخاری ها ، اجاق ها وغیره

4-       آلوده گی های مراکزتولیدبرق به روش گرمائی ( مواد سوختی که بخاطرحرکت آوردن توربین سوختانده میشود مثل دیزل ، چوب ، ذغال سنگ )

5-       آلوده گی های کوره های زباله سوز( دستگاه های اتومی )

6-       آلوده گی های تفاله های کارخانجات صنعتی ( مانندفابریکات مسلخ خانه ها )

ممکن است آلوده گی هوا ازیک یاچندمنشاء باشددربعضی موارد ماده آلوده کننده فقط ناشی ازکارخانه است ویا ازیک مجموعه صنعتی است که پیچیده ترین حالت آلوده گی درشهرهای بزرگ میباشدمسلماً وقتی چندمنشاء درکنارهم قرارگیرندمانندانسان وسایط نقلیه دستگاه حرارت مرکزی وکارخانه موادشیمایی کوره ذوب فلزات وغیره شناخت واندازه گیری دقیق آلوده گی به ترتیب  مشکل ترمیشود دراین جالازم است تاآلوده گی محیط زیست راکه ازباعث وسایط حمل ونقل به وجودمیایدمطالعه کرد.کاربن مونواکسایدCo) )گازیست بی رنگ بی بوبی مزه قابل اشتعال که باحرارت معمولی غیرقابل تشخیص است واغلب درهنگام احتراق ناقص موادسوختنی     ( سوخت های ذغال سنگ ) به روش های مختلف درهواپخش شده وموجب آلوده گی محیط زیست میشود، مهم ترین منابع تولیدکننده این گازدرهوای شهرهای پرجمعیت عبارتنداز:

الف : - وسایل نقلیه موتری به ویژه اتمومبیل های بنزینی ودیزلی

ب : - وسایل گرمایش تجارتی ه وبخاری های منازل وساحات صنعتی

ت : - منابع متفرقه مانندزباله ها درسطح شهرآتش زدن پلاستیک ها وغیرهخطرکاربن مونواکساید (Co)

این گازسمی ازراه شش ها واردبدن انسان میشودوبه دستگاه گوارش وقلب رسیده وبه دلیل میل ترکیب زیادی که با هموگلوبین داردوتشکیل کاربوکسی هموگلوبین رافراهم میسازد قابلیت ترکیبCo باهموگلوبین خون 200مرتبه بیشترازاکسیجن است وپایداری ترکیب کاربوکسی هموگلوبین چندین باربیشترازاکسی هموگلوبین میباشداگرهموگلوبین وظیفه اش رساندن اکسیجن به تمامی سلول های بدن است بنابراین تنفس هوای آلوده با کاربن مونواکساید سبب کاهش اکسیجن بدن میگردد وچنانچه میزان آن مرتباً زیادشودموجب خفگی انسان درغلظت های زیاد ( بالای 300 قسمت درمیلیون) میشود . بطورکلی Co گازذغال موجب دگرگونی واختلال اعمال فزیولوژیکی درتنفس انتقال اکسیجن بوسیله هموگلوبین وکاهش ظرفیت عصبی میشودCo ازنظرفزیکی درطبیعت ازاکسدیشن گاز CH4است وازفاسدشدن اجساد ومرداب ها حاصل میشودنگرانی ازوجودCo  درهوادرحقیقت به علت افزایش آن درفضادراثراحتراق نامکمل سوخت های فوسیلی . هرسال میلیون ها تن Co  دراثراحتراق ناقص ازوسایط نقلیه وازدودکارخانجات تولید شده ودرفضا پخش میشودآنچه باعث ناراحتی میگردد این است که مقدارزیادازین ترکیب اگرهم عمدی نباشد بازهم تولید میشود. درانجین های بنزینی ودیزلی درصورتیکه احتراق مکمل باشد گازکاربن دای اکسایدوبخارات آب تولید میگرددبطورمثال اگرانجین بنزینی باشد واحتراق آن مکمل درانجین صورت گیرد تعامل بوقوع میپوندد.انرژی حاصله جهت به حرکت آمدن موتربه مصرف میرسد اگراحتراق نامکمل صورت گیرد دراین صورت کاربن مونواکسایدتولیدشده به اتموسفیررهامیگردد که باعث آلوده گی محیط زیست میشود درحال حاضرافزایش کاربن دای اکساید درکره زمین موجب نگرانی شده است . همین افزایش نسبی گرمی کره زمین نزد دانشمندان تشویش رافراهم نموده است وبیم آن میرود که ازنظرآلوده گی زیان فراوانی ایجاد نما یدهمچنین گرم شدن هواباعث ذوب قسمتی ازیخ های مناطق قطبی میشودومتعاقب آن سطح آب دریاهابه طورمخصوص بالامیرود که درنتیجه ممکن است مناطق ساحلی به زیرآب فروروداثرسلفردای اکسایدسلفردای اکسایدحتی درغلظت های بسیارکم ( 0.2 PPM ) ایجاد واکنش های متفیرمیگردد تنفس هوای که مقادیرکمتراز 1 PPM  ازاین گازباشددرمدت  10   دقیقه باعث افزایش ضربات قلب وسرعت تنفس میگردد واگرغلظت آن اندک بیشترشوداز( 1-8 PP M  ) ظرفیت مجرای تنفس راکاهش میدهد گلوومجرای تنفسی خشک میشود حساسیت افرادی که بیشتردرمعرض این گاز هستند به مراتب کمتراز کسانی که برای بااول درمعرض آن قرارمیگرد. زیرا درافراد گروه اول ماده مخاطی لزجی دراثرالتهاب مزمن مجرای تنفسی ترشح میشود که به عنوان پوشش محافظ موجب مقاومت دراین افراد میگردداثراکسایدهای نایتروجناکسایدهای نایتروجن که باعث آلوده گی هوابیشترمیگردد به مشکل No و NO2  میباشد این اکسایدهادراثرترکیب نایتروجن واکسیجن تحت حرارت های بلندوفشارهای بلند درداخل انجین موتورها درنتیجه احتراق بوجود میایداین گازات مضره ته تنها ازاثر احتراق محروقات بلکه ازفوسیل های احجارطبیعی وغیره مواد سوختنی که جهت مقاصد مختلف از آن ها استفاده میشود نیزتولیدمیگردد نایتروجن مونواکساید یک گاز بی رنگ درهوابااکسیجن ترکیب شده وتولید نایتروجن دای اکساید که به رنگ های نارنجی وقهوه ئی است میگردد. نایتروجن دای اکساید بلافاصله بابخارات آب ترکیب شده وتیزاب شوره راایجادمیکند این اسید همراه با H2SO4 وH2SO3  پدیده ء را که بنام باران اسیدی شناخته شده است بوجودمیاورد که ممکن است ازنقاط خیلی دورترازمحل تشکیل خودبرزمین بباردماهیت سرب درطبیعتسرب یکی ازاجزای سازنده طبیعی هسته زمین است که درتمام نقاط جهان وجود دارد حدود 16 قسمت درمیلیون هسته زمین را تشکیل میدهد به علت گسترده بودن پخش سرب درطبیعت این فلزهمراه باموادخوراکی هرگیاهان وگوشت حیوانات واردبدن شده هرچند که قسمت اعظم سرب دربدن ازخاک منشاء میگردد . ومقدارغلظت آن بستگی به فعالیت صنعتی ووسایط نقلیه دارد ودرمکان های مختلف فرق میکند سرب مانندسایرموادآلوه کننده محیط زیست دومنبع اصلی دارد . یکی طبیعی ودیگری مصنوعی که هردومنابع درسرب بدن مشارکت دارند ارقامی که درزیرملاحظه میشود. دریک محیط غیرآلوده انسان بطورروزانه ازحدود 10 تا 20 گرام سرب ازطریق غذا و   10 گرام از آب و 10 گرام ازراه هوا وارد بدن میشود وذخیره دربدن درحدود 2 ملی گرام برای 70 کیلو گرام وزن تخمین زده شده است. غلظت سرب خون درحالت های طبیعی درحدود 0.0025 P P M باافزایش روزافزون فعالیت های صنعتی میزان سرب محیط زیست زیادشده است برای مثال مطالعات که انجام گرفته است . ذخیره سرب بدن افراد درایالات متحده  درحدود 20 برابر ومیزان متوسط جذب سرب 30 برابر بیشترازمیزان طبیعت بطوری که ذخیره سرب دربدن افراد درایالات متحده امریکا درحدود 200 Mg برای 70 Kg وزن بدن وغلظت سرب خون 0.25 PPM است ومستقیماً به نظرمیرسد که مقدارسرب دربدن درشهرها باتوجه به رشد جمعیت ووسایط نقلیه بیشترخواهدبود.

آلوده گی سرب یک خطر جهانیست : - ناراحتی های مانند کاهش ضریب هوش ، حالت تکاملی وبی قراری ، کاهش هوشیاری ضعف شنوائی ، رشد جسمی ومشکلات تقاربی ازعوارض ناشی ازآگوده گی سرب است خطرمسمومیت ناشی ازسرب بسیاربیشترازآن است که تصورمیشود دربرخی ازکشورهای پیشرفته استفاده ازرنگ های ترکیبات سربی پودرهای سربی ، آب دررنگ آمیزی ولوله کشی منازل ممنوع شده است ازدهه 1970 استفاده ازبنزین های سرب که بدترین منبع الوده گی است محدود شده لوله های مسی جای بسیاری از لوله های سربی قبلی راگرفته است بطورمتوسط متخصصان هنوزسرب راخطراصلی زیست محیطی برای کودکان بشمارمیاورند تحقیقات اخیرحاکی ازآن است که حتی میزان بسیارکمی ازسرب که قبلاً خطرناک محسوب نمی شد برای کودکان مضراست 30 سال قبل متخصصان به این باوربودندکه میزان مجازسرب درخون بدن کودکان 40mecrogr    درهردیسی لیترازخون بوداماامروزمیزان مجاورسرب کاهش یافته است به اساس تحقیقات 10 میکروگرام سرب درهر دیسی لیتربرای کودکان مضراست ومشکلات دشواری رابه دنبال دارد دانشمندان طبی هوشدارمیدهند که آلوده گی سرب خطرناک برای زیست محیطی کودکان است درحالیکه میتوان از آن جلوگیری کرد جامعه اروپا ازهمه کشورهای عضوخواسته بود تا سال 1993  همه انجن های پطرولی جدید ازبنزین های بدون سرب استفاده کننداماهنوز درایتالیا، پرتقال واسپانیامصرف  بنزین دارای  سرب رایج است. درجاپان بنزین سرب دارمورد استفاده نیست ورنگ های سرب  دارنیزکاربردی ندارد ولی دربسیاری ازکشورهای آسیائی این مشکل هنوزبرروشنائی شناخته نشده است .

درنتیجه آسیب ذهنی ناشی ازآلوده گی سرب درکودکان تاآخرعمرباقی میماندمیلیون ها کودک درخطرآلوده گی سربی قراردارند سرب برای کودکان بسیارخطرناک است زیرا آن ها بیش ازبزرگسالان ازمحیط تاثیرمیپذیرند کودکان به نسبت کم وزنی بدن شان غذائی بیشترمیخورند.

وانگشتان خودرابعدازتماس بادیوارهاوپنجره هابه دهان خود میبرند بدن کودکان 50 تا 30 درصد ازسرب دریافتی راجذب میکنند درحالیکه دربزرگسالان حدود 15 درصداست . سرب بدن رامورد حمله قرارمیدهد ودرکارطبیعی آن هااخلال میکندسرب هرگزازبین نمی رود برای مدت هادربدن میماند وهنگامیکه میزان آن زیاد شد تاثیرمنفی ان آغازمیشودهوشدارهادرموردجلوگیری ازخطرآلوده گی سرب که فراوانترین فلزسنگین روی زمین است کافی نیست علی الرغم هوشدارهاومحدویت ها استفاده ازبنزین لوله هاورنگ های حاوی ازترکیبات سرب هم چنان ادامه دارد دلیل استفاده این فلزخطرناک دربسیاری ازمحصولات مانندبطری ها اینست که سرب فلزی است نرم وانعطاف پذیرکه هرگزازبین نمیرود ودرمقابل هوا، آب ، برق وپرتوهانفوذپذیراست . الوده گی گازات فابریکات ذوب فلزات درشرق اروپا که فاقدکنترول های لازم است درنتیجه سرب تاصدهامیل پخش میگردد درکشورهای امریکائی اولین موادصنایع کارخانه هابه رودخانه های مجاورریخته میشود.

کشورهای یونان وپرتقال که قوانین محیط زیست جدی ندارندازمحصولات که حاوی مقدارخطرناک ازسرب است صادرمیکنند درکشورهای که قوانین بهترزیست محیطی دارند صاحبان صنایع متاسفانه به قانون بی توجه ئی میکنندوبرای حصول سرمایه بیشترمحصولات حاوی سرب خود را به کشورهای جهان سوم میفرستند درسال 1990 کشوربرازیل بعدازمسمومیت بسیاری ازکارخانه جات ذوب فلزات قوانین تازه رابرای واردکننده گان سرب مورد اجرا گذاشته همچنان دورهای سمی حاصل ازین کارخانه ها موجب تلف شدن پرنده گان بسیاری شد که درآن نواحی آشیانه داشتند. اگرکشوربرای کاهش آلوده گی سربی تلاش کند ممکن است کشورهای همسایه این آلوده گی راانتقال دهندپس بهتراست همه کشورهاتلاش کنندعنوان کردن این مشکل درسازمان توسعه وهمکاری اقتصادی سبب میشود تاتوافق های بین المللی برای کنترول سرب ایجادگردد درخلال این توافق ها استفاده ازسرب درمحصولات صنعتی بایددرحدامکان ممنوع شود صعودی ازجمله کشوریست که استفاده ازرنگ های حاوی سرب را درمنازل ممنوع کرده است  درپارلمان صعودی قانونی راوضع کرده اند تاحد امکان ازسرب درتولیدمحصولات سربی استفاده نشود ازلوله های مسی استفاده مینمایند نتیجه این اقدام سودبخش بودودرکودکان صعودی نادرتاً مسمومیت ناشی ازسرب دیده میشود . دانشمندان بلاخره به این نتیجه رسیدندکه هیچ کشورازخطرات آلوده گی سرب درامان نخواهد بودمگرآن که همه کشورهادست به دست هم داده ودررفع این مشکلات بکشوند.

عوامل کیمیاوی سرطان زائی موجود دردود وسایط نقلیه

دراثراحتراق مواد عضوی ( مانند ذغال ، چوب ، نفت وغیره ) درحرارت های بین 200 الی 800 درجه سانتی گراد وبه اثرفعل وانفعلات شمیائی مقدارهایدروکاربن های سرطان زا تولیدمیشود نوع ومقدارتولیداین مواد سرطان زاکه تاکنون 17 نوع مشحص شده است متکی به نوع سوخت ، حرارت ، میزان اکسیجن وعوامل دیگرمتفاوت است .

ثابت شده استکه قسمتی اعظم موادسرطان را به اثراحتراق بنزین وگازوئیل درموترها تولیدمیشود وتعداد ازآن هاهم براثراحتراق تنباکو ( سیگارکشیدن ) سوختن چوب ، هیزم ، کاغذ وبلاخره سوخته شدن گوشت ( کباب ) تولیدمیشود بطورکلی بامحاسباتی که انجام شده وبافرض اینکه وسایط نقلیه درشرایط استندرد فنی کارمیکننددرعرض یکسال درشهرتهران حدود40000  کیلوماده شیمائی ماده سرطان زابراثراحتراق بنزین وگازوئیل تولید ودرهواپخش میشودکه این مقداربرای ایجاد سرطان در20 الی 60 میلیون موش کافیست .

 

مراحل مختلف آلوده گی

A – مرحله هوشدار: - مرحله ایست که غلظت هوائی آلوده به حدی رسیده باشدکه باید اولین مرحله کنترول شروع شود.

B – مرحله اخطار: - مرحله ایست که نشان میدهدآلوده گی هوابه همان گونه روبه فزونیست وباید کنترول جدی تری صورت گیرد.

C – مرحله اضطرار : - مرحله ایست که نشان میدهدکیفیت هوای آلوده روبه وخامت است وبه حدی رسیده که خطرات بعدی برای سلامتی انسان حتمی است وبایداقدامات سریع ووسیع باتماماً اختیارات به مرحله اجرا گذار  شود . درکشورهای مختلف جهان اقداماتیکه درهرمرحله بایدصورت گیرد.درقانون مشخص شده است .

مثلاً : - درمرحله اضطراردولت حرکت کلیه وسایط نقلیه راممنوع اعلان میکند.

آلوده گی هوادراثراحتراق

دراثراحتراق موادسوختی مقدارکاربن دای اکساید SO2 , CO ,HN3 , NO2   حاصل میشودکه ناشی ازکیفیت احتراق ووجود عناصرسلفرونایتروجن درسوخت است .

قسمتی اعظم ترکیبات برازنده این عناصررادرتصفیه خانه ها باروش های مختلف جدامیکنندولی حذف کامل آن ها بسیارگران تمام میشود. گازهای حاصل ازاحتراق این عناصرسمی هستندوبه گیاهان حیوانات وانسان حتی ساختمان ها صدمه وارد میاورند. مقدارکاربن دای اکسایدحاصل ازاحتراق کم ویازیاد است اگرمقدار CO2 کمترازاستندرد باشدنه تنهاآسیبی نداردبلکه برای رشد نباتات ضروریست ولی وقتی مقدار CO2 ازحداستندردتجاوزکند برای گیاه مضروبرای انسان هم کسالت آوراست البته تاثیرآن به همین منحصرنمیشود . درطبیعت تعادل بسیاردقیق میان مقداراکسیجن وهایدروجن وجود دارد.

که یکی ازاثرمهم CO2 مقدارگرمای جذب شده ازتابش خورشیداست اگر CO2 درجوی افزایش یابدجذب تابش های خورشیدی درطبقات پائین جوی هم افزایش میابدودربعضی ازمناطق ابربیشترصورت میگرد نتایج قابل پیش بینی این افزایش دماعبارت اززیادشدن ابریاآب شدن یخ های قطبی وبرافتادن سیلاب هاویاپدیدآمدن دوره یخ بندان دیگر.........

سه ترکیب دیگرنیزدراثراحتراق ناقص درموتورهای احتراقی پدیدمیاید CO   وهایدروکاربن های محترق ناشده که بنزین وگازوئیل خودمخلوطی ازهایدروکاربن اند ودراثراحتراق ناقص هایدروکاربن های جدیدی نیزتشکیل میشود که امرصحیح اثرزیادی برکاهش آلوده گی میگذارد این کاهش خصوصاً درمورد کاربن مسلم است . مثلاً : تنظیم نمودن یاطراحی غلط درموتوردیزلی باعث ایجادمقدارزیادی دوده بوده اماکاربن بادوده هرچند کثیف وناخوش آینداست اما آسیب زیادی دربرندارند ولی CO باآنکه بی بووبی رنگ است به شدت زهریست متاسفانه درموتورهای احتراق داخلی وخصوصاً درموتورهای بنزینی مقدارنسبتاً زیادی CO  تولیدمیشودبطوری که غلظت آن دربعضی خیابان های شهربه حدخطرواقعی نزدیک میشوندوگاهی ازآن نیزتجاوزمیکنند. هایدورکاربن های محترق ناشده بوی بدی ناراحت کننده دارندوبه احتمال زیاد سرطان زا اند برعلاوه درمناطق که خودروهازیادباشد موقع وزش باد یا دمه تیره رنگی تشکیل میشود وخورشیدرادرپشت خود مخفی میسازد.

گاهی اوقات ابتکارهای نیزبرای زیادشدن باز ی موترهابکارمیرود وخودنیز میتواند ازافزیش آلوده گی باشد .

مثلاٌ – درموتورهای بنزین دارازدیاد عدد اوکتان سوخت ترکیبات به آن اضافه میکندکه مشهورترین آن هاتترا ایتایل سرب است ترکیبات سرب بعدازاحتراق به صورت بخارازمجرای تخلیه خارج میشود که به شکل ذرات درهوا معلق میماند وپس ازمدتی به شکل جامدبه رفتن مینشیند البته این شکل رسوبی کم ضررترین حالت ترکبیات سربیست ولی ترکیبات به هرشکلی که باشد وبه هرطریقی که دربدن انسان مخصوصاً اطفال جذب شود ضرریست که دفع آن بسیارمشکل ویاغیرممکن بعضی حالات است .

رابطه وسایط نقلیه موتوری باآلوده گی

وسایط نقلیه موتوری بیشترازهرفعالیت انسان دیگرهوارا آلوده میکند . قانون گذاران امریک سال های دربیش این موضوع رادریافته بودند درسال 1936 میلادی نخستین قوانین مربوط به محدودکردن حجم آلوده کننده های وسایط نقلیه موتوری آلوده کننده را تعدیل کردند وتاسال 1983 میلادی استندردهای تعین شدکه تقریباً بی نظیربودچندین کشوردیگرنیزچنین روشی راپیش گرفته مثل کشورهای هالند، کانادا، چاپان وکره جنوبی اتریش ، سویدن ، ناروی ، سویس رامیتوان نام بردامادراوسط 1983 پارلمان اروپاازاعضای جامعه جهانی اقتصادی اروپا درخواست تابه رقابت بااستندرد های امریکائی برخیزد اعلی الرغم اینکه آلوده گی دود موتر ها مشخص بود مهندسان امریکائی وبعدها مهندسان چاپان ، المان غرب راه های برای تحلیل دود موتر ها طرح های پیدا کردند ولی سازنده گان دراروپاازکناراین طرح میگذشتندوتصمیم گیری رابه این طریق به تعویق مینداختندبه گزارش سازمان حفاظت محیط زیست امریکاتقریقاً نیمی ازکاربن مونواکسایدهایدروکاربن ها واکساید های نایتروجنی که براثراحتراق سوخت های فوسیلی وارد جومیشوند ازاتومبیل های دیزلی وبنزینی خارج میشوند اگربه فرض بازدهی موتری صد در صدباشد بایدتمام سوختی که واردسلندرمیشودبطورکامل بسوزداماچنین نیست بازدهی موترهای بنزینی بین 65 تا75 در100 وبازدهی موتورهای دیزلی 80 تا 90 در100 است .

رابطه آلوده گی محیط زیست باصنایع کیمیاوی

آلوده گی محیط زیست وشیوع بیماری ها ومرگ ومیرزوددرس انسان ها به عوامل ذیل بسته گی دارد:

1-       عدم آشنائی مردم به عواقب زیان بارمسایل آلوده گی ونقش آن درمحیط زیست

2-       سرویس های مسافربری درون شهری ، ملی بس ها ، وسایط تقلیه موتوری عمومی وخصوصی ، موترسایکل ها ، قطارها ، هواپیماها ، کشتی ها وآزمایش های صنایع اتومی وغیره درآلوده گی هذانقش اساسی ومهم داشته ودارند.

3-       مصرف سوخت نامناسب برای به حرکت درآوردن چرخ صنایع وکارخانه جات یلی دیگرازعوامل آلوده کننده محیط زیست به شمارمیرود.

4-       نداشتن دستگاه تصفیه درکارخانه جات صنعتی وریختن فاصدات کارخانه جات به رودخانه هاکه عملاً جاوی فلزات سنگین وسایرموادشیمائی خطرناک وهم چنین موادنفتی که باعث آلوده گی اب ها ونابودی جانداران آبی میشود.

5-       میدانیم آب یکی ازمواد حیاتی موجودات زنده است وازآن درمزارع وکشت زارها به مقدارزیاد مصرف میشود آلوده شدن آب ، محصولات دچارآفات بی شماری شده ودرنتیجه باعث شیوع بیماری هامیشود.

6-       گازهای مسموم کننده ناشی ازوسایط نقلیه وکارخانه جات زنده گی پرنده گان راهم دشوارکرده است .

7-       باران های اسیدی که عامل بسیارمهم درنابود کردن محصولات کشاورزی وعقیم شدن زمین میشود ناشی ازآلوده گی محیط زیست میباشد.

8-       افزایش درجه حرارت زمین وتخریب لایه اوزون ناشی ازگازهای متصاعد شده ازکارخانه جات ووسایط نقلیه است که باسوخت های فسولی به حرکت درمیایند.

9-       بی توجه ئی ، کم اهمیت دادن به وسایل زیست محیطی عامل بسیارمهمی درکاهش فعالیت های اجتماعیست وازین رهگذرزیان فاحش به خرچ های اقتصادی جامعه وارد میشود.

حدکشنده شدن هرآلوده کننده

خطرناک شدن هرآلاینده باوعوامل بسته گی دارد. غلظت ومدت زمان تنفس یک آلوده کننده مانند کاربن مونواکساید باغلظت بسیارزیاددرمدت بسیارکوتاه ممکن است اثری نداشته باشدواثرآن به سرعت جبران شود وازبین برود درحالیکه تنفس مقدارجزئی ازین گاز به مدت طولانی سبب پیدایش عوارص ناراحت کننده دربدن میشود برای حدکشنده شدن هرآلوده کننده  یک فورمول تجربی بدست آمده که رابطه ئی رابین دوعامل مذکور بیان میکند.

مثلاً : برای آن که تنفس گازکاربن مونواکساید برای انسان کشنده است یانه باید حاصل ضرب زمان تنفس وغلظت گازیعنی               1500 PPM

                      

مثال : مطلوب است حدکشنده بودن گازکاربن مونواکساید رادرمحیط پس از 40 دقیقه حساب کنیم .

Th. C > 1500 . PPM                       

  40 / 60 = 2 / 3 h                                                            

Cp.p.M = 1500 = 1500 / 1 . 3/2 = 2250 PPM                          

حرکات تنفسی مربوط به  طبقه حیوان یا انسان است هرچه حیوان یاانسان کوچکترباشد حرکات تنفسی اوبیشتراست درهردقیقه موش 150 مرتبه طفل نوزاد40 مرتبه وانسان بالغ 16 مرتبه نفس میکشد ویابه عبارت دیگرشخص بالغ درحال استراحت 16 حجم تنفس دریک دقیقه 8 لیترخواهدداشت  میزان حجم تنفسی  هنگام کارسنگین کشیدن نفس های عمیق وازدیاد تعداد حرکات تنفسی میتواندبه 100 لیتردریک دقیقه برسد.

روش های مبارزه با آلوده گی

روش های که میتوان آلوده گی هوارادرشرایط بعضی ازکشورهای روبه انکشاف وصنعتی تاحداستندرد کاهش داد.

1-       طرح نصب مود ل های کتیلزاتور برای بی خطرسازی دود های خارجی ازوسایل.

2-       متوقف کردن اتومبیل های که احتیاج به ترمیم اساسی دارد واجازه استفاده مجددمشروط به رفع تواقص آنها

3-       ارزان کردن قطعات ولوازم ضروری موترها وبدون ضیاع وقت دراختیارمصرف کننده قرار دادن

4-       ایجاد مراکزکنترول مواد آلوده کننده خارجی ازوسایل نقلیه

5-       جای گزین کردن وسایط نقلیه عمومی به اندازه نیازجامعه به جای وسایط نقلیه شخصی

6-       استفاده ازسوخت گازدرکارخانه جات درصورت عدم امکان ازسوخت گازبایست که ازسوخت های سبک کمترسلفرداراستفاده نمایند.

7-       نصب دستگاه های کنترول موادآلوده کننده درکلیه قسمت های مورد نیازکارخانه ها

8-       بازدید ونظارت مداوم بنوبه فعالیت کارخانه جات دارایه پیشنهادات وروابط لازم به منظورکنترول آلوده گی هوا ناشی ازفعالیت آن ها به مسولین مربوط.

9-       مشخص نمودن مناطق درخارج شهرواستقرارواحد های صنعتی جدید وانتقال کلیه صنایع داخل شهردرآن مناطق

10-    کسترش سیستم شبکه گازرسانی به منظوراستفاده حداکثرازسوخت

گازدرواحدهای مصنوعی

12- وارد نمودن سازنده گان وسایل سوخت خانه گی به طبیعت ازاستندرد های یکسان وتشویق برای عرضه گازسوزجدید .

13- ملزم نمودن اهالی به رفع نواقص دستگاه های سوخت خود

14- آموزش همگانی وجلب همگانی ازساکنین دراستفاده ازسوخت های مناسب .

15- ملزم نمودن صاحبان ساختمان های بزرگ ازقبیل هوتل ها ادارات وبیمارستان هاجهت برطرف نمودن عیوب فنی دستگاه های حرارت مرکزی واستفاده ازسوخت مناسب علاوه برموارد فوق ضمناً مسله آلوده گی هواوشهرسازی نیزجداازیکدیگرنبوده ودرطرح های مبارزه باآلوده گی هوامسایل شهرسازی نیزباید موردتوجه کامل قرارگیرد به عنوان مثال انجام اقدامات نظیرایجاد یک پوشش ازاسفالت خوب درخیابان ها ودرپیاده روها ایجاد فضای خیابان ایجاد تشناب های عمومی به تعداد کافی درکنارمراکز جمعیت جمع آوری وحمل زباله مواد زائید برطریق حفظ الصحه  مادرمبارزه باآلوده گی هواکمک اساس مینماید.

سیماب ومحیط ریست

معرفی سیماب : - فلزسنگین است یک پیاله عادی سیماب به اندازه سه کیلوگرام وزن دارد . به شکل خالص به درجه حرارت اطاق مایع میباشد مفراست ، هرگاه ازمحل خود به تماس هوادرآید به فضا فرارمینماید هادی بر ق است . توسعه آن مربوط به اندازه فشارودرجه حرارت است بصورت غازروشنی رامنتشرمیسازد وباغازات دیگررنگ های مختلف رانشان میدهد بادیگرفلزات به آسانی وصل وجدامیشود درصورتیکه به هوا آزاد شود به شکل عنصری اش تامدت زیاد درهوامیماند ذرات سیماب بالای زمین ، آب ، نباتات ترسب مینماید.

ذرات سیماب ازمحل که آزادمیشود درفضاء ازیک صد الی 1000 کیلومتردورتررفته میتواند منرال معدنی ( Ore ) سیماب بنام   cinnabar یادمیشود درحدود بیست وپنج منرال آنهاوجوددارد سیماب درنتیجه فعالیت باکتریا به مرکب عضوی بنام متیایل مرکیوری که نهایت زهرناک است تبدیل میشود بخارات مسیماب زهرشدیداست سیماب درحالت بخاربابخارات دیگرترکیب شده ومالیکول نهایت پیچیده رابه وجودمیاورد. که هرگاه توسط برق چارچ شود روشنی اومنتشرمنیماید ازین سبب است که سیماب درچراغ های بنام flaorecent  وبرای روشن ساختن نیون  neom استعمال میشود. سیماب درسراسرمحیط زیست موجوداست وازابتداء فعالیت تـــــــــــولیدات

 

 

صنعتی اندازه سیماب درمحیط زیست وفضاء زیادشده است سیماب درآب ،هواوخاک موجودا ت محیط زیست موجود است به شمول غذا خاصتاً درگوشت ماهی  سیماب که بنام  Methyl Mercury یادمیشود موجود است .

این موجودیت سیماب سرتاسری است که بالای صحت انسان وحیات وحش اثرنهایت زیان آوری دارد . انسان ها است که سیماب رااززمین استخراج وبعداً درموارد متعدد بکارمیاندازد حرکت سیماب قاره پیمااست حتی مناطق که سیماب قابل ملاحظه ازآن آزاد نمیشود مثل اقیانوس منجمد شمالی رانیزبطورزیان آورمساثروآلوده نموده است سیماب درفضاء برای مدت زیاد مانده ،شکل مزمن رابخود میگرد ودوران جهانی راپی هم طی مینماید.

سیماب درمحیط زیست وزنده جان هابه اشکال مختلف دوران میداشته باشد سیماب عنصری ، رنگ پیکه سفید نقره ئی دارد . ذرات تبخیرشده سیماب بی رنگ وبی بواست . بابلندرفتن درجه حرارت تبخیرسیماب زیادمیگردد سیماب بادهن مزه فلزی دارد سیماب باعنصرکاربن یکجامیشود مرکبات زهری شدید راتشکیل میدهد سیماب درمحیط زیست بصورت طبیعی به اشکال ذیل پیدا میشود.

الف :- Mercuiu Sulfide مرکیوری سلفاید.

ب :-   Mercuiu chloride مرکیوری کلوراید.

ج :- Methyl Mercury    میتایل مرکیوری .

عنصرسیماب به هیچ حالت به ماده غیرمضروغیرزهری درآورده شده نمیتواند.

موارد استعمال سیما ب

درسویچ های برقی Elatrical switchg  استعمال میگردد درساختن Baromters  که برای دریافت فشارهوا اسعمال میگردددرساختن thermometer  که توسط این آله درجه حرارت راتعین مینماینددرپرکردن دندان بکارمیبرندکه اجرای این عمل برای انسان ها خاصتاً برای زنان که حمل داشته باشدزیان آوراست یعنی زیان وضررآن بیشتربه اولاد که درشکم مادراست متوجه میباشد . چون بادیگرفلزات به آسانی وصل وجدا میشود بناً درمعادن برای استخراج طلا ونقره زیادتر مورد استفاده قرارمیگرد آفت کش است بناءً برای کنترول آفات زراعتی Pesticides fungicides  برای کنترول آفات پشم درصنعت قالین بافی وگلیم بافی وبرای حفاظت پوست های           ( بنام داکتر یونانی ) وبرای مراجعین که خواسته باشدغریضه جنس شان تقویه شود دوکتوران یونانی ادویه رابنام اینکه کشته سیماب است میدهد ، درحالیکه سیماب هیچ وقت کیفیت عنصری خودرا ازدست نمیدهد.

درساختن مانومتر برای اندازه گیری وکنترول فشاربخارات وبخاردرترکیب رنگ های تعمیراتی ودرساخنت بطری ، درساختن صابون ، درساختن کریم وروغنیات برای زیباساختن جلد ومنحیث معرف برای شناخت موادکیمیاوی ومنحیث کتلست ودرساختن موادمنفلقه وغیره بکارمیرود.

چطورسیماب به وجود انسان داخل میشود ؟

هرگاه انسان گوشت ماهی که با   Methyl Mercury آلوده باشدهرروز یاازدوروزدرهفته تناول نماید به مرض کشنده گرفتارمیشود . ازطریق پرساختن دندان هاتوسط سیماب خاصتاً طبقه اناث حامله دارباشد به اولاد داخل رحم آن ضررمیرساند هرگاه کسی شغل داشته باشد که باسیماب ویامواد که باسیماب آلوده شده باشدسروکارداشته باشد .

ازطریق تنفس کردن ذرات سیماب .

ازطریق آب مولوث شده به سیماب

ازطریق استعمال کردن موادآرایش که دارای سیماب میباشدسیماب ازطریق جلدداخل عضلات وجودمیرود وهمچنان پوست رامتفرر مینماید ازطریق صابون که سیماب داشته باشد ادویه جات که درترکیب خودبه نوع ازانواع سیماب داشته باشد ازطریق واکسین ، برای حفاظت واکسین اگرازمحلول thimerosal کارگرفته میشودویاهرمحلول دیگری که سیماب رادشته باشد..

وازاستعمال وتهیه سامان وآلات که درآن سیماب بایداستعمال شودخودداری مینماید ازنتیجه قیمت فی واحد سیماب کم میگردد وممالک کم رشد بیشترتشویق میگردند تاسیماب رابه قیمت ارزان خریداری ودرصنعت ازآن کارگرفته وهمچنان مثل سابق درضرویات خانه هم ازسامان آلات که درآن سیماب وجود داشته مورد استفاده قراردهد چون درملیت هاومناطق وممالک عقب مانده وموضوع خطرات ناشی ازآلوده گی سیماب وتاثیرات مستقیم آن بالای صحت انسان وحیات وحش ظوابط وانحصاروکنترول وجودندارند بناً این روند وتمایل سبب میشود که درمحیط زیست غلظت سیماب زیادوپیش ازپیش آلوده گردد.

 علایم مرض که بنام Minamate dieae یادمیگردد وازخوردن گوشت ماهی وغیره حیوانات آبزی که دروجودشان dieae   Minanate  یادمیشود .

 عبارت است از:

1-       اختلایت حسی ( ازدست دادن احساس دردست پای )

2-       ازدست دادن هم آهنگی درحرکات دست وپای

3-       تنگ شدن دیدگاه چشم

4-       بوجود آمدن تکلیف دردستگاه سامعه

5-       بوجود آمدن لکست وسخن گفتن

6-       بوجود آمدن لرزه دردست وپای

7-       درصورت شدت دیوانه شدن

8-       ازدست دادن توازن

9-       بلاخره بعداز سپری شدن ودوام دارشدن مرض تاسس برج % 90 خطرازبین رفتن انسان

 

+ نوشته شده توسط انجنیر خان محمد "حکمت" (0799255612) در پنجشنبه نهم آذر 1391 و ساعت 21:43 |


Powered By
BLOGFA.COM